25 februari 2015

 

 Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

 

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 24 februari 2015

 

Onderwerp: aanvraag winnings- en exploratievergunning t.b.v. gasveld Terschelling-Noord
De Raad,

gehoord de beraadslaging,

 

-constateert dat

 

 • Door Tulip Oil B.V. een winning- en exploratievergunning is aangevraagd t.b.v. gasveld Terschelling-Noord.
 • Deze aanvraag tot grote maatschappelijke onrust heeft geleid op Terschelling en daarbuiten.
 • De zoekgebieden voor mogelijke boorlocaties zich allemaal in gebieden bevinden met kwetsbare natuurwaarden en unieke landschappelijke kwaliteiten.
 • Gaswinning leidt tot onomkeerbare processen in de bodem.
 • Het zeer recent verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft aangetoond, dat bij gaswinning in de Nederlandse bodem feitelijk nooit rekening is gehouden met de veiligheid van bewoners.
 • Gaswinning de kwaliteit van het toeristisch produkt nadelig beïnvloedt. Waarbij in ogenschouw moet worden genomen dat toerisme de kurk is waar de economie van Terschelling op drijft.
 • De Nederlandse Vogelbescherming ter bescherming van natuurwaarden een bedrag van € 2,3 miljoen beschikbaar heeft voor het project Polderpracht in de Terschellinger polder.
 • De nieuwe wetgeving m.b.t. de PAS regelgeving de ontwikkelruimte voor Terschellinger boeren zeer beperkt en gevreesd wordt dat de milieueffecten van gaswinning tot nog verdergaande beperkingen voor deze bedrijfstak leidt.
 • Het Europese Hof van Justitie in mei 2014 een uitspraak heeft gedaan, waarin geconcludeerd wordt dat de Nederlandse regering alleen onder strenge voorwaarden mag ingrijpen in een beschermd natuurgebied. Ook als de natuur elders gecompenseerd wordt. Volgens het Hof mag dergelijke compensatie alleen als er geen alternatieven zijn én de activiteit echt noodzakelijk is.

 

 

 

– is van mening dat

 

 • De primaire taak van het gemeentebestuur van Terschelling, het bewaken en beschermen van de unieke waarden van Terschelling is.
 • Deze unieke waarden van nationaal en internationaal belang zijn.
 • Wij als Terschellinger gemeenschap ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben als het gaat om onze toekomstige duurzame energievoorziening.
 • Wij hierbij moeten inzetten op een verandering in denken.
 • De gemeente Terschelling en haar bewoners, ongeacht hun tegenstem, nadrukkelijk aan tafel moeten blijven zitten bij dit proces.
 • Wij als gehele gemeentebestuur eensgezindheid moeten uitdragen in dit dossier.

 

Roept het College dringend op: 

 • Alles in het werk te stellen om gaswinning op en rond Terschelling te voorkomen.
 • Uitdrukkelijk aan tafel te blijven zitten om op die manier maximaal onze invloed te gebruiken.
 • Te onderzoeken hoe een nieuw in te stellen commissie vanuit de gemeenschap invloed houdt op dit traject.
 • Deze motie zo snel mogelijk onder de aandacht te brengen bij het Ministerie van E.Z.;het Ministerie van I&M; Tulip Oil B.V; de provinciebesturen van Fryslân, Groningen en Noord-Holland, het AB van de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden, de gemeenteraden van alle andere Waddeneilanden en bij UNESCO.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam: 

Fractie PvdA C. Oosterbaan, W.H.M. van Deelen,   T.M.L. Schroders,  Fractie VVD T. C. Lugt, D. Ruige,   Fractie CDA   A. Romar,   J.P. Lodder, Fractie PBT G. Schweigmann, G. Bos, G.Kootstra,