Door op 8 januari 2015

2e termijn bijdrage PvdA raadscommissie 06 jan.2015 Evaluatie FUMO

Voorzitter, het is bijna niet te doen om alle zaken die de heer Schweigmann namens PBT heeft beweerd hier te weerleggen, omdat vrijwel elke zinsnede wel een onwaarheid, foutieve aanname of misinterpretatie bevat. En wat een geweldig staaltje van populisme. Ik wist niet dat in een paar minuten tekst zo veel populistische termen konden worden gestopt.

Of het nou is omdat men vindt dat de oppositie extra negatief moet zijn, of dat men het niet helemaal heeft begrepen, dat laat ik graag over aan de eigen beoordeling van de aanwezigen, maar het beneemt me zowat de adem. En dan durft u nog te stellen dat u alleen een negatief toontje bij anderen hoort?

De heer Schweigmann heeft aan het begin van zijn aantreden in deze termijn aangekondigd zich constructief op te zullen stellen. Ik weet nog hoe ik die woorden waardeerde. Maar waar in uw betoog, vraag ik u, blijkt dat uit. Ik heb geen enkele constructieve opmerking gehoord, niet eens over één van de vele details waar u zo uitvoerig op in gaat. Ik haal slechts twee procent van uw grote woorden even terug:

U oordeelt dat de coalitie niet kritisch genoeg geweest is. U memoreert de van rechtswege verleende vergunningen, zoals ook wij die hebben gememoreerd, maar dan ZONDER populistische termen. U heeft dus ook niet gehoord dat wij een aantal dringende aanbevelingen hebben gedaan en opheldering hebben gevraagd. Aanbevelingen zijn m.i. onderdeel van een constructieve opstelling.

U vindt de evaluatie vaag en weinig concreet. Ik krijg daar toch wel heel erg het gevoel bij dat u het niet helemaal begrijpt, en dat blijkt dan ook uit uw hele opsomming van onwaarheden en uw vraagstelling. Kunt u ook aangeven wat u meer zou willen zien, waardoor u het beter kunt snappen?

U roept dat de wethouder de problemen afdoet als kinderziektes. De FUMO is met deze taken bezig sinds 1 april jongstleden! De problemen hebben naar mijn informatie op zijn hoogst de eerste zes maanden geduurd. Wat anders is dit dan kinderziektes, meneer Schweigmann? Of zijn er ook nu nog enorme fouten? Ik heb u daar niet over gehoord, wel met insinuaties, maar niets concreets.

PBT zegt u, heeft uit de evaluatie duidelijk gelezen dat de dossiers op zijn zachtst gezegd niet op orde waren. Fijn dat u toch nog iets duidelijks heeft kunnen halen uit de evaluatie die u vaag noemt. Vaagheid is wat ons betreft overigens een pot-verwijt-ketel verhaal.

U vroeg: Waarom ging het college blind akkoord met het advies? Hoezo geeft u er de kwalificatie “blind” aan? Ook weer zo’n populistische term! U vindt hem zelfs interessant dat de term in de tweede termijn weer terugkomt. Ik vind het wel erg makkelijk gezegd, maar u beschadigt hiermee het college moedwillig!

U geeft enerzijds aan verontwaardigd te zijn over het feit dat de dossiers niet in orde waren. Anderzijds ziet u dat het college welbewust risico’s loopt door de taken aan FUMO uit te besteden. Ik vraag me nu werkelijk af of u de problematiek heeft begrepen

U was daar overigens met vol bewustzijn bij, u zat nl. in de raad. En u bent en wordt continu geïnformeerd.

Kunt u voor de aardigheid eens teruglezen in uw beweringen en ons aangeven waar die constructief waren?

U heeft het over een mailtje dat ABUSIEVELIJK naar de raadsleden is gestuurd door de OR. U citeert daaruit. Wij vinden het op zijn zachtst gezegd niet kies om dat te doen!

En dan nog even voor uw informatie:

De raad heeft het beleid vastgesteld, en dat is de betekenis van REGIE. Dus de regie blijft wel degelijk bij de gemeente. En FUMO gaat ons vastgestelde beleid uitvoeren. U geeft de dure inhuurkrachten als alternatief voor de FUMO? Ik vraag me dan werkelijk af wat u heeft begrepen van de evaluatie.

U wilt een totaal financieel overzicht, wat wilt u dan méér dan het complete overzicht op hoofdlijnen? Is er ook daar iets wat u niet begrijpt?

De stevige positie van de bestuurder vindt u kwalijk? Zoals veel dingen haalt u ook deze zin volledig uit de juiste context. U wilt dus met alle winden mee blijven draaien? U zegt namelijk “stevige bestuurders zullen altijd nee zeggen”.

Nee, meneer Schweigmann, stevige bestuurders KUNNEN wel eens nee zeggen. Zoals ik het heb begrepen is de kans op een objectief oordeel groter bij een stevig bestuur. Dat is een bestuur met ruggengraat meneer Schweigmann.

Dan maakt u van mijn woorden helemaal een grotesk verhaal. Iemand, zo geeft u aan, heeft gezegd dat er een fantastische onderschrijving zou zijn. Welnu, ik heb het BIJNA niet herkend doordat u de woorden zo grof heeft verdraaid, maar ik denk dat het mijn woorden zijn. Ik heb gezegd, en dat kunt u uit de volgens u vage evaluatie halen, dat tot nu toe de FUMO ruim binnen het budget is gebleven.

Net als de burgemeester willen wij als PvdA tenslotte toch een lans breken voor de ambtelijke organisatie. Het beeld dat mogelijk kan blijven hangen uit de woorden van heer Schweigmann, is dus volkomen onjuist en dat vind ik misschien nog wel het meest kwalijke effect dat uw woorden kunnen sorteren.

Er is professioneel gehandeld door mensen die uit alle macht hebben getrokken om er uit te halen wat er in zit.