Door Christa Oosterbaan op 28 november 2016

Begroting 2017

Christa Oosterbaan. okt 2013De begroting voor 2017 en het meerjarenperspectief voor de jaren erna laten een positief beeld zien!

Ook de eerste vertaling van de septembercirculaire is voor onze gemeente positief. Eindelijk na jaren van trap af, gaan we weer de trap op en de gemeente krijgt er extra geld bij.

Ons grootste punt van zorg, voor wat betreft de financiële middelen, is de reserve sociaal domein. Deze lijkt aan het einde van het jaar 2020 uitgeput. Het is echter nu nog te vroeg om daar al op te gaan bijsturen, maar we moeten hier zeker scherp op blijven.

 

Enkele aanvullende wensen op het gebied van duurzaamheid die bij de kadernota besproken zijn, zijn verwerkt in de begroting.

Wij missen echter nog wel een onderbouwd plan over een investeringsfonds wat bij de kadernota is toegezegd. Wanneer kunnen wij dit wél verwachten?

Daarnaast zouden wij het goed vinden om beleid op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen. Zoals over bijv. Zonneakkers en windenergie. Kleine windinitiatieven bij en op woningen etc.

Dit voorkomt ad hoc beleid en er kan zo sneller resultaat geboekt worden. Immers niet elk initiatief hoeft dan eerst langs de raad.

 

 

Vanaf 2018 kunnen we zien dat er echt structureel meer geld overgehouden wordt. Zelfs zonder de meevallers uit de septembercirculaire houden we tussen de 5 en 6,5 ton over. Tijd dus om een aantal zaken in de komende jaren nog op te pakken. Wij zullen er een aantal vanavond expliciet benoemen.

 

Een Burgerjaarverslag. In het verleden was dit verplicht. Nu echter niet meer. We hebben er wel vaker over gesproken om een gemeentelijke nieuwsbrief, of hoe je het maar wilt noemen, aan de inwoners te sturen. Dit zou in het komende jaar opgepakt kunnen worden.

 

Onderzoek naar hoe zelfstandig te blijven. Dit staat ook benoemd in het coalitieakkoord en wij vinden het goed dat dit in gang gezet gaat worden.

 

Naar aanleiding van TS25 zou er een uitvoeringsplan gemaakt worden. Hoe staat het daarmee?

 

AVV: wat de PvdA betreft wordt het contract uitgediend en wordt er met de vereniging besproken hoe zij na 2021 zelfstandig verder kan gaan.

 

Zoals het nu lijkt zal het project Tonnenloods niets direct op 1 januari 2018 van start kunnen gaan. De Partij van de Arbeid vindt het dan ook verstandig alvast een bedrag in de begroting op te nemen voor het jaar 2018, om ook dan continuïteit te waarborgen op het gebied van natuureducatie en dus om het CNL in 2018 nog bijvoorbeeld een half jaar langer open te houden en zo de overgang naar de Tonnenloods soepel te laten verlopen.

 

Zwembad: Wij willen graag wat duidelijkheid over de cijfers en deze even goed op een rijtje aangeboden te krijgen. Het onderhoud van het zwembad en de kostenpost die daar bij hoort kunnen wij niet terugvinden in de begroting.

Wanneer wordt de informatieavond voor de bevolking over het zwembad gehouden?

 

Meer geld naar handhaving op het gebied van recreatieve verhuur van permanente woningen. We zien dat, mede doordat er te weinig mankracht is en specialiteit op dit gebied, hier nog weinig vooruitgang wordt geboekt. Er is financiële ruimte dus graag extra capaciteit. Dit is een belangrijk punt bij de woningnood die wij op het eiland hebben en onze hoogste prioriteit op het gebied van handhaving.

 

We hebben kunnen lezen dat er nog steeds gekeken wordt naar een andere manier van inning van de toeristenbelasting, maar dat er nog geen witte rook is. Hoever staat het hiermee en wat zijn de knelpunten waar tegenaan gelopen wordt?

Hoe staat het met de tegemoetkoming voor de bruine vloot?

 

Bestemmingsreserve volkshuisvesting. Hier zit € 8000,- in en er worden geen onttrekkingen uit of toevoegingen aan verwacht. Misschien een idee om dit geld te investeren in een speelvoorziening in de nieuwe wijk op West en daarna deze reserve op te heffen?

 

Parkeren West: wanneer kunnen we hier wat over verwachten?

 

Tot slot willen we als PvdA fractie graag wat extra geld vrijmaken voor de griffie. Er is nu tijdelijk iemand die de griffier ondersteunt dmv een werkervaringsplek. Wat ons betreft worden de uren voor de locogriffier uitgebreid en kan zo structureel meer ondersteuning geboden worden.

 

Als allerlaatste nog de complimenten aan de afdeling financiën! Het vele werk wat er in is gaan zitten om de begroting aan te passen aan de nieuwe voorschriften van het BBV hebben geleid tot weer een goed leesbaar product. Dank daarvoor.

 

Dat was het voorzitter.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan