Door Henk van Deelen op 9 juli 2017

Bestemmingsplan Havengebied Terschelling

Er moet een nieuw bestemmingsplan voor het havengebied gemaakt worden, omdat het bestemmingsplan wat nu vigerend is al erg oud is.
Het College stelt voor om dit een conserverend bestemmingsplan te laten zijn. Wij kunnen ons daarin vinden.
Wel hebben we enige vragen en vinden sommige dingen onduidelijk of soms ongewenst.

– Het havengebied van het zeelieden monument tot het lichtje, begint bij het Groene Strand.
Wat er ligt is duidelijk: op deze locatie moet en kan er niet veel veranderen.
– De Kom: grenzend aan het veerhaven terrein en de plek voor de sneldienst, lijkt ons goed omschreven.
Ruimte voor kleine aanpassingen, zoals een goede ambulancesteiger blijft mogelijk met behoud van natuurwaarden in dit unieke stukje haven.
– Het Veerhaven terrein: Uiteraard de plaats waar grootschalig personenvervoer plaatsvindt exclusief binnen het concessie gebied van de Veerdienst.
In het oog springend zijn de twee standplaatsen. Goed om binnen de mogelijkheden hier wat sturing aan te geven. Deze optie zou meegenomen kunnen worden als er een herinrichting van het Haventerrein op tafel ligt?
Onze fractie verwondert zich over de locatiegebonden uitgifte van huurfietsen. Wij vinden het niet wenselijk dit in een bestemmingsplan op te nemen. Wie ga je dit toestaan en wie niet ongelijkheid etcetera. Bovendien willen wij geen extra rechten verlenen aan de verhuurders die op dit moment op de haven fietsen mogen uitgeven.
Gelijk maar een vraag hierover: kan er deze zomer, te beginnen komend weekend bij start Oerol, goed gecontroleerd en gehandhaafd worden op de activiteiten op het haventerrein? Wij doelen dan met name op waar de fietsen allemaal staan en of het wel alleen maar gaat om het uitgeven van bestelde fietsen?
Elk jaar een terugkerend gedoe op het haventerrein.
Als het ergens anders nog een rommeltje is op de haven, dan is het wel tegen de hekken en terminal aan, waar de fietsen van eilanders worden neergezet.
Iedere openbaar vervoer dienstverlener, heeft een fietsenstalling voor de gebruikers. Waarom niet op Terschelling? Het ziet er niet uit en daarnaast raken veel fietsen ook beschadigd door harde wind of anderen die hun fietsen wegpakken zonder op de spullen van een ander te letten.
Het College zou hier op korte termijn wat voor moeten regelen met Doeksen, wat ons betreft.
– Het 1ste 2de en 3de dok, waar de Bruine Vloot veel gebruik van maakt: Hier alleen eventuele aanpassing aan de steigers.
– De Werkhaven: Bestaande voorzieningen blijven toestaan. Lijkt een helder verhaal, jammer dat een duidelijke opsomming ontbreekt. Wat zijn die bestaande voorzieningen ?
Ruimte bieden voor een gemeentelijk havenkantoor? Waar hebben we het dan over? Vanwaar deze opmerking? Ons ontgaat de noodzaak om dit op te nemen. Wat is RWS van plan?
Voorzieningen voor de bruine vloot: Bedoelt men uitbreiding/ verbetering sanitair voor de bruine vloot?
Plannen voor wat betreft het zonnedak op de werkhaven zijn geschrapt en terecht wat de PvdA betreft.
Gezien het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor dit toch wel erg overheersende stempel op dit open gebied. Moet je deze plannen gewoon schrappen. Geschreven wordt dat dit thuishoort bij de discussie over beleidsvisie zonnevelden. Voorzitter, ook dan zullen wij ervoor pleiten dat het op die plek niet doorgaat.
De genoemde containers in gebruik als opslag en kledingruimten.Om welke containers gaat het? Het is niet erg duidelijk wat men bedoelt. Het is gebruikelijk dat bij grote klussen, aannemers containers of units gebruiken. Dit gebruik heeft een tijdelijk karakter en dat moet dan ook tijdelijk blijven en hoeft niet bestemd.
De omschrijving dat er units op de loskade kunnen staan. Wat voor units bedoelt men dan en met welk doel worden die geplaatst? Een tijdelijk toilet of een kantoor? Één en ander is onduidelijk. Moet je dit in een bestemmingsplan opnemen?
Bestaande bebouwing uitbreiden met maximaal 200 mtr Om welke gebouwen gaat het? Welke functies maken dit noodzakelijk?
Als we het over de werkhaven hebben 3.8: bedrijfsgebouwen en overkappingen voor bedrijven milieucategorie 1 en 2. Om welke bedrijven gaat het?
De kleinschalige uitbreiding van bestaande bedrijfsactiviteiten. Om welke bedrijven gaat het dan?
Een duidelijke inventarisatie ontbreekt van wat men ruimte wil geven.

Voorzitter, dat waren een heleboel vragen en opmerkingen en dit is wel genoeg voor de eerste termijn.

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen