Door Flip Tocila op 28 september 2017

bijdrage commissie B&Y

Voorzitter,

Zoals al vaker is aangehaald, staat dit plan al heel lang op het menu van de raad. Zoals wij al eerder hebben aangegeven, is PvdA-fractie erg blij met de vooruitgang die is geboekt op dit dossier. Naar aanleiding van een motie in 2013 is de wethouder voortvarend aan de slag gegaan en we komen nu steeds dichter bij een gedragen oplossing. Wij willen ook Segesta een compliment geven voor de wijze waarop ze omwonenden en belanghebbenden hebben benaderd en geïnformeerd. In de raadsvergadering van 25 oktober 2016 is dit plan ook al behandeld en heeft fractiegenoot Henk van Deelen uitputtende de lange historie van deze aanvraag naar voren gebracht. Het is een aanrader om dit nog een keer terug te luisteren. Het is een langdurige zaak geworden, maar dat is niet verwonderlijk gezien de prominente ligging van het gebied aan de voordeur van Terschelling.

Ofschoon we nu op de goede weg zijn met het huidige plan, loopt mijn fractie toch tegen een aantal punten aan die zeer nadrukkelijk door ons naar voren zijn gebracht in een vorige vergadering. Helaas zijn deze niet verwerkt in het nieuwe plan. Dat is jammer want nu moet er weer over gepraat gaan worden en kost het weer extra tijd.

· Er komen nu 19 recreatieappartementen en 4 woningen met een permanente woonbestemming. Wij hebben expliciet gevraagd om minimaal 13 woningen met een permanente woonbestemming. Wij vragen de wethouder om hierover nogmaals met de aanvrager in overleg te gaan.

· De mogelijkheden die genoemd worden zijn Wonen 1 en Wonen 2. In het Bestemmingslan West staat nadrukkelijk dat het géén woongebouw of complex mag worden. Er moet dus ruimte komen tussen de verschillende huizen. Dat is nu niet het geval.

· In de vorige vergadering is door ons gesteld dat moet worden uitgegaan van traditionele nieuwbouw. Dit houdt in dat er dicht bij de basis van de Welstandsnota moet worden gebouwd. Volgens mijn fractie past het plan niet binnen alle kaders zoals door de raad naar voren zijn gebracht en die staan in de Welstandsnota. Vanaf de wadkant (zuid-zuidwestgevel) is het één aansluitende gevel. Dit is dus niet in overeenstemming met de Welstandsnota. De grootte van de voorgevel valt uit de toon met de verhoudingen van het naastgelegen woonhuis en Paviljoen de Walvis.

· Onze fractie heeft expliciet de kleur van bouwmaterialen, zoals de stenen, aangehaald. Die staan ook duidelijk in de welstandsnota. In ieder geval in de voorgevel is dat niet terug te vinden

 

Wat goed in het plan terecht is gekomen, zijn de verschillende peilen en van waar gemeten wordt. Het is dus niet zo dat de voorste gevel 13 meter hoog kan worden, want deze mag maximaal 11 meter zijn, gemeten vanaf het parkeerterreintje aan het Groene Strand. Zo lopen de verschillende locaties mee met het peil van de straat waar ze aanliggen.

Ik heb nog wel een nabrander. We kregen kort geleden de brief onder ogen van Hûs en Hiem. Hierin staat dat de welstandscommissie het plan heeft getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria en dat het voldoet aan redelijke eisen van welstand. Zojuist heb ik een aantal zaken genoemd die niet conform onze welstandsnota zijn en ook niet aan de door ons expliciet genoemde criteria. Bij zo’n belangrijk onderwerp als de invulling van dit terrein, mag de raad toch verwachten dat de welstandscommissie extra sturing uit het college krijgt om alles goed uit te zoeken. De meeste raadsleden zijn geen expert op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Toch blijkt nu dat we worden gedwongen om tot in detail dit plan uit te spitten. Een raad zet kaders en controleert maar zou niet op de stoel moeten gaan zitten van degenen die dit werk doen. Wij roepen het College daarom nogmaals op om goed de hiervoor genoemde criteria, door de raad opgesteld en genoemd, te betrekken bij dit plan.

 

Dit was het in 1e termijn, we zijn benieuwd naar de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter.

 

Deelgebied 3: Waardevol dorpsgebied A (West-Terschelling en Midsland);
Het streven naar behoud van het typisch Terschellinger ruimtelijk beeld en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan de passende functies in de kom, zijn twee belangrijke doelstellingen. In het Bestemmingsplan West-Terschelling/Centrum zijn verschillende regelingen opgenomen die de ruimtelijke kenmerken van het waardevolle dorpsgebied beschermen.
Opmaak De gevels zijn uit gebakken materiaal opgetrokken. De kozijnen bestaan uit hout en, plaatselijk kunststof. De hellende daken zijn voorzien van gebakken dakpannen. Het kleurgebruik van de gevelwanden is geel of rood genuanceerd. Het stucwerk is wit. Kozijnen zijn in verschillende kleurstellingen uitgevoerd. De combinatie wit/standgroen is de traditionele en veel voorkomende kleurstelling. De pannen zijn rood of zwart.