Door Christa Oosterbaan op 11 mei 2016

Bijdrage commissie: Jaarrekening 2015

Christa Oosterbaan. okt 2013We praten over een belangrijk document. In de jaarrekening legt het College verantwoording af over het afgelopen jaar. Voor ons als Raad is dit dus hét document waarmee wij onze controlerende taak kunnen en moeten uitvoeren.

De jaarrekening van 2015 laat een positief resultaat zien van bijna 2 ton.

Dit komt omdat er op een aantal posten een besparing is gerealiseerd of een kleine meevaller, maar ook omdat sommige zaken zijn blijven liggen.

Dit zijn voornamelijk zaken op het gebied van wonen en natuur en milieu.

Als redenen worden hier voornamelijk opgegeven: de uitloop van TS 25 werkzaamheden en de voorbereidingen voor de Campus.

Uiteraard zijn dit hele belangrijke zaken, maar we vinden het toch wel erg jammer dat andere belangrijke dingen hierdoor vertraging hebben opgelopen.

We verwachten dan ook zeker dat deze onderwerpen in het boekjaar 2016 wel degelijk worden uitgevoerd!

 

Het College stelt op bladzijde 39 voor om het resultaat van de jaarrekening toe te voegen aan de reserve recreatie. Wij vinden de onderbouwing hiervan zwak en vragen ons af of dit wel in lijn is met onze eigen Nota Reserves en Voorzieningen.

De Reserve Recreatie is een reserve die gevormd wordt door een overschot van de toeristenbelasting.

Hebben we in het boekjaar 2015 dan een overschot op de toeristenbelasting? Nee dus, er is € 13.000,- minder binnen gekomen dan begroot. Als argumentatie wordt in de jaarrekening het volgende gezegd: “In voorgaande jaren is het resultaat van de jaarrekening grotendeels ten gunste van de Algemene Reserve gekomen, vooral om de AR op de minimale weerstandscapaciteit te brengen. Op 31 december 2015 is de minimale weerstandscapaciteit met bijna € 62.000,- overschreden”

Nou dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar nog geen reden om het overschot op de exploitatie wat niet door de toeristenbelasting komt nu toe te voegen aan de Reserve Recreatie. Deze pot geld is immers gelabeld en daarnaast is een vrije besteding van € 62.000,- uit je AR nu ook weer niet een enorm bedrag voor een gemeente.

Wij zien het resultaat dus graag gewoon toegevoegd aan de AR, zodat dit geld ook weer gebruikt kan worden voor zaken die niet direct met toerisme te maken hebben en zijn blijven liggen afgelopen jaar.

We zijn benieuwd hoe de andere fracties hierin staan.

 

We lezen in de jaarrekening dat het eigen vermogen van de gemeente zich verder positief ontwikkeld. Dit is een goede ontwikkeling en laat zien dat er een verstandig en weloverwogen financieel beleid wordt gevoerd!

 

Complimenten hiervoor aan het College en we blijven het scherp in de gaten houden…

 

Op blz. 65 zien we het voorstel tot budgetoverheveling.

Deze reserve is pas vorig jaar ingevoerd en ook hier hebben we destijds een aantal afspraken over gemaakt.

In onze herinnering moest het gaan om zaken die puur door overmacht niet konden worden uitgevoerd en zou een budget voor slechts 1 jaar worden doorgeschoven.

Nu staan er een aantal zaken in die op dit moment lopen en waar dus nu geld aan besteed wordt, zoals TROM onderzoek, project Tonnenloods en het onderzoek naar inning toeristenbelasting. speelvoorziening. Wij kunnen ons er dan ook in vinden dat deze budgetten worden overgeheveld. Een paar andere posten hebben wij meer moeite mee. De budgetten co-financiering 2015, adviescommissie gaswinning en ruimtelijke plannen 2015 zijn ook begroot voor 2016 en wij zien hier dan ook niet de noodzaak in van overheveling. Ook het budget voor sportaccommodaties hoeft wat ons betreft niet overgeheveld. Het gaat hierbij om een dusdanig klein bedrag, dat als dit nodig blijkt in 2016 het gewoon in de exploitatie kan worden meegenomen.

Een totaalbedrag van € 55.762,- zou wat de Partij van de Arbeid dus vrij moeten vallen naar de Algemene middelen.

 

Naar aanleiding van opmerkingen van de externe accountant vorig jaar heeft de gemeente een actuariële berekening laten uitvoeren voor de lopende en toekomstige wachtgeld en pensioenverplichtingen. De gemeente heeft een voorziening voor het wachtgeld en pensioen van voormalig bestuurders. Hiermee worden wethouders en burgemeesters bedoeld. Door de steeds hogere leeftijdsverwachting en de huidige lage rente is gebleken dat er een éénmalige extra storting in deze voorziening nodig was om ook in de toekomst aan deze verplichting te kunnen voldoen. Dit is een heel fors bedrag van bijna 4,5 ton, maar het is noodzakelijk. Helaas.

 

Wat ons grote zorgen baart is de voorziening onderhoud wegen en paden. In deze voorziening zit op 31 december 2015 nog slechts € 56.000,-

Dit is veel te weinig voor een dergelijke voorziening! Het is zelfs zo dat, zoals we kunnen lezen op blz.55 en 56, een geplande bijdrage voor de kwaliteitsverbetering van de weg in Lies niet u deze reserve kon worden gehaald omdat deze niet toereikend is!

Wij hebben hier nu al een aantal keren aandacht voor gevraagd en wij willen de harde toezegging van het College dat dit de laatste keer is dat wij hiernaar moeten vragen! Dit kan echt niet. Een herziening is noodzakelijk en zou al een tijdje aan de raad voorgelegd worden. Dit is nog steeds niet gebeurd. Wanneer gaat dit gebeuren? Uitstel kan niet meer!

 

Dan over product 0420. Het product Afval.

We hebben een overschot op dit product van € 83.000,- Als we kijken waar dit overschot door veroorzaakt wordt ( lagere tarieven OMRIN, minder aanbod afval) kunnen we volgens de PvdA concluderen dat in 2017 het tarief van de afvalstoffenheffing omlaag kan. Het is volgens de afspraak de bedoeling geweest dat bij overdracht van deze taken naar OMRIN, het uiteindelijk goedkoper voor de burger zou worden.

Kunnen we deze belofte in 2017 gaan inlossen? Dergelijke heffingen mogen slechts kostendekkend zijn en niet winstgevend.

 

Dan nu een wat onze fractie betreft vervelende constatering: Blz.121, rechterkolom onderaan. Dit gaat over lopende programmatische handhaving van bijgebouwen bij recreatiewoningen. Ik citeer: “op verzoek van het College zijn de handhavingstrajecten gestaakt, omdat het College met de Raad in gesprek wil over een mogelijke verschuiving van bestemmingsplanregels” Ligt hier een Collegebesluit onder? Hoe lang is dit al zo? Dit is in strijd met de afspraken gemaakt in het coalitieakkoord. Graag een uitleg van de wethouder en we verwachten natuurlijk dat dit op een misverstand berust!!

 

Blz.128 Wonen. Hier wordt gesproken over afschaffen van het wooncontingent. Dit is ook een wens uit het coalitieakkoord. Hoe staat het hier nu mee? Een grote wens van de gemeenteraad om dit af te schaffen.

 

Blz.142 Nog een wens uit het coalitieakkoord: toetsen op toerisme. Er staat hier dat dit nog niet geïmplementeerd is. Waarom niet?

 

Blz.151: “de gemeente streeft ernaar om passende zorg te realiseren rondom zwangerschap” staat er in de kolom ” wat willen we bereiken”

Heel interessant om te zien wat we ervoor zouden moeten doen en wat we bereikt hebben…. Helemaal niets volgens het College!! Dat is bijzonder…. En ook heel erg jammer, op zijn zachtst gezegd. Er ligt een raadsbrede motie onder dit voornemen. Wethouder aan de slag en om de tafel met betrokkenen!

 

Op blz.152 staat dat het College geen lokale klankbordgroep wil instellen voor het sociaal domein. Waarom niet? Dit lijkt ons juist een prima idee. U mag het ook een meldpunt of cliëntenraad noemen, dat is ons om het even. Maar wij vinden het wel heel erg belangrijk dat de eilanders bij eventuele vragen en/of teleurstellingen over de aanpak of de uiteindelijk toegewezen zorg, bij een meldpunt op Terschelling terecht kunnen.

 

Gelijk maar even doorgaand op de transities in de zorg. 2015 was het eerste jaar waarin dit heeft plaatsgevonden. Het zal dus ook nog een leerproces zijn.

Over het algemeen genomen, lijkt het dat we op dit Terschelling dit goed aanpakken.

Wel bereiken ons de laatste tijd signalen dat mensen, veelal gezinnen, afzien van zorg vanwege de disproportioneel hoge eigen bijdrage.

Zijn deze signalen de wethouder bekend? Zo ja, wat wordt er aan gedaan? Zo nee, wij vragen u dringend om met hulpverleners van het eiland hierover in gesprek te gaan.

Het kan en mag niet zo zijn dat die eigen bijdrage een soort verdienmodel wordt. En het mag zeker niet gebeuren dat gezinnen afzien van noodzakelijke hulp vanwege de eigen bijdrage. Gebeurt dit wel,dan moeten we als gemeente Terschelling hier direct op acteren en hier zal de Partij van de Arbeid zich heel sterk voor maken!

 

Het laatste punt mbt zorg is ook weer een jaarlijks terugkerend onderwerp van de PvdA fractie. En nu verwachten wij toch echt een actieve houding van het College.

Dit gaat over de mantelzorg. Elk jaar stelt de Gemeenteraad hiervoor een bedrag beschikbaar. Als ondersteuning aan de mantelzorger. Ook wordt er een bedrag beschikbaar gesteld om een dag van de mantelzorg te organiseren. Al een aantal jaren wordt er weinig tot niks uitgegeven van dit bedrag. Terwijl deze mensen juist wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ons inziens zou het eilandteam hier een rol in moeten vervullen. Of zet bijvoorbeeld een advertentie met de oproep om iemand op te geven voor een uitje met andere mantelzorgers. Een leuke middag om er even uit te zijn, waarbij er voor de patiënt gezorgd wordt door een professional of ander familielid. Ook bij de thuiszorginstellingen zal bekend zijn wie deze mantelzorgers zijn.

Graag zien we bij de volgende jaarrekening dat hier nu eens echt werk van is gemaakt.

 

Als laatste een opmerking nav de tabel op blz.189. Deze tabel is een overzicht van zaken waaraan toeristenbelasting uitgegeven wordt.

Terschelling is één van de weinige gemeenten in Nederland die zo goed verantwoord waar de toeristenbelasting naartoe gaat.

Uit de tabel blijkt ook dat bijna alles direct aan toeristische voorzieningen is te relateren. 4 ton naar het zwembad, VVV, onderhoud wegen en fietspaden, strandbewaking, CNL, Behouden Huys enzovoort. Er staat alleen 1 post tussen die wij niet zo goed kunnen plaatsen en dat is R.O. Bestemmingsplannen, meer dan 2 ton. Wat moeten wij ons daar bij voorstellen? En kan dit niet anders? Liever meer geld naar de havens uit de tb, dan zo’n groot bedrag hiervoor.

 

Dit was het voor nu voorzitter. Ik dank u wel.

 

 

CDA: resultaat naar AR.

PBT: resultaat naar AR.

volkshuisvesting. Plannen Veste?

Openbaar Groen. Besparing naar natuur?

mag niet! Is uit afvalstoffenheffing.

AVV in de ijskast

zwembad overzicht kosten

infoavond haven wanneer?

kosten inning tb?

 

VVD: programma 1, eenmalige storting.

resultaat naar AR is geen probleem.

langdurige ziektekosten.

tb: salariskosten?

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan