Door Henk van Deelen op 19 april 2016

bijdrage commissie vergadering Uitbreiding Zeelen

Uitbreiding Zeelen  WB- kade 14&15 & Commandeurstraat 13.

hippogallery_picture (7)

Dit agenda punt betreft de aanvraag van fietsenverhuur Zeelen,

voor uitbreiding van de opslag op de locatie west.

Dit dossier heeft een voorgeschiedenis, net als meer dossiers die vanavond worden behandeld.

Deze aanvraag is eerder in de raad geweest in 2012.

De toenmalige raad wees de aanvraag af. Ook een vergelijkbare aanvraag werd niet gehonoreerd, omdat het draagvlak ontbrak in de raad en bij de omwonenden.

Naar aanleiding van een uitspraak van de RvS betreffende onderkeldering op West, ligt het plan nu (bijna ongewijzigd) opnieuw voor.

Wat wordt er nu gevraagd door de aanvrager en waarom? De aanvrager wil meer stallingsruimte om zijn bedrijf te

kunnen optimaliseren en nieuwe producten aan te kunnen aan bieden.

Hiervoor wil hij zijn bedrijfsruimte vergroten, zodat de opslag van 200 naar 600 fietsen gaat.

De bedoeling is dat 2 bestaande woningen worden gesloopt, te weten Commandeurstraat 13 en WB kade 14. Hier moet dan 1 aaneengesloten kelder onder gaan komen en deze wordt dan samengevoegd met het pand op de begane grond aan de WB kade.

De gesloopte woningen worden daarboven weer opnieuw opgebouwd.

 

Volgens de tekening op blz 9 en 10 van het bestemmingsplan wordt de uitbreiding fors. Om hoeveel M2 het gaat is moeilijk terug te vinden. Een gemis, nu wordt het inschatten dat de uitbreiding 4 x de oppervlakte van de huidige stalling zou kunnen zijn .

Om deze plannen te kunnen uitvoeren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Kelders mogen onder iedere woning, maar alleen onder het bebouwd oppervlak van de woning en ook het bedrijfsmatig gebruik van een kelder onder een woning is niet toegestaan.

 

Het College ziet voordelen.

O.a. kwaliteitsverbetering voor het bedrijf, een verbetering van de verkeersveiligheid en

het verminderen van het aantal verkeersbewegingen. Voor de volledigheid: op dit moment gaat het om zo’n 10 fietswagens per week voor de fietsaanvoer. Deze wagens rijden op de tijden dat er geen boot aankomt, dus op de rustige periodes. Hierdoor verwacht het College een verbetering voor de leefomgeving. Maar is dat wel zo?

Wordt er wel daadwerkelijk iets opgelost met dit plan?

Een grotere opslag zou sneller en efficiënter kunnen werken, maar

het kan ook tot gevolg kan hebben dat er een groter klantenbestand bedient gaat worden.

Waardoor je de vraag kan stellen of het er in de directe omgeving echt rustiger op wordt.

Hoe zit het met de verkeersveiligheid met zo’n grote toestroom van mensen en hun bagage? Voorkomt het de groepen mensen op de rijweg vooral in de drukke weekenden met festivals en de bouwvak? Is hiermee ook de inbeslagname van het territoir aan de overkant en het daar uitoefenen van het bedrijf (fietsenuitgave met de registratie) afgelopen? Daarbij worden parkeerplaatsen bezet, net als het druk is en je ze nodig hebt.

 

De vraag is nogmaals: los je wel wat op? Misschien is het goed om de problematiek mbt fietsverhuur integraal te betrekken bij de nog op te stellen havenvisie.

 

Bij de Raad van State kwam ook het ongewenste samenvoegen van kelders ter sprake. In de uitspraak wordt geschreven dat ontwikkeling van beleid dit kan voorkomen.

Onze grootste zorg wat betreft de kelders zit hem in de veiligheid voor omliggende panden mbt verzakkingen én de precedentwerking die hiervan uitgaat!

Wordt straks heel West onderkeldert? We hebben als gemeente Terschelling een bedrijventerrein in het leven geroepen, juist om dit soort bedrijven ruimte te geven. Is het bedrijventerrein te klein? De aanvrager heeft daar een grote loods en wij hebben als gemeente gezegd: grote bedrijvigheid hoort niet thuis in het dorp.

Als je dit toestaat kan je anderen niet weigeren!

 

Ook willen wij duidelijkheid over de oppervlakte van de uitbreiding en de juiste juridische onderbouwing. Want wat er nu in het ontwerp bp staat, is dat opslag wordt toegestaan in de kelder en de woning erboven permanent bewoond moet worden. Kan je een kelder een bedrijfsbestemming geven (opslag) en de woning als woonhuis bestemmen op hetzelfde perceel? Dan ga je dus bouwlagen verschillend bestemmen? Kan je kelders met elkaar verbinden ook onder het onbebouwde oppervlak zoals de steeg of de tuin?

Dus, kan en mag dit juridisch? Maar bovenal: willen we dat? Je zet de deur op een kier en dan kunnen we nog wel wat situaties bedenken waarbij dit niet geweigerd kan gaan worden!

 

Zoals ik al aangaf is dit plan bij de RvS geweest. Enkele betrokken partijen hebben elkaar daar getroffen over deze problematiek. Het lijkt er op dat betrokkenen nog steeds niet op één lijn zitten.

De impact op de leefomgeving zal in de praktijk moeten blijken, staat in het collegevoorstel. Wat doe je als deze impact tegenvalt? Als je een dergelijke schaalvergroting toestaat dan draai je dat nooit meer terug.

Hoe gaat het College hier handhaven? Handhaven blijkt nog steeds een lastig item op Terschelling op meerdere terreinen.

 

Onze fractie betreurt het dat de aanvrager niet eerst met de omwonenden gepraat heeft! Juist voor die zaken die niet in een bestaand bestemmingsplan passen, heeft de Gemeenteraad het “Et Er Oer Ha” in het leven geroepen, waar de initiatiefnemer de gelegenheid heeft op een informele manier omwonenden en andere belanghebbenden te informeren en onduidelijkheden weg te nemen.

 

Wat wij hebben begrepen is er na de uitspraak van de RvS niet gewerkt om samen tot betere een oplossing te komen!

De fractie van de PvdA vindt dat er eerst maar eens een goed en constructief overleg met omwonenden plaats moet vinden, voordat wij over dit plan een besluit willen en kunnen nemen.

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen