Bijdrage PvdA raadscommissie 03 november,Rapport gezamenlijke rekenkamercommissie mbt de Waddensamenwerking.