8 oktober 2015

Bijdrage PvdA raadscommissie 06 oktober ” Begroting 2016″

Over de begroting heeft de PvdA fractie maar een klein aantal opmerkingen. Er is vorige maand natuurlijk al uitgebreid gesproken over de kadernota en dit is daar 1 op 1 een vertaling van.

 

Wij zijn wel benieuwd naar de uitwerking van de septembercirculaire. Deze hebben we kort besproken in de auditcommissie, maar toen waren nog niet alle details uitgezocht.

De 1e signalen leken erg positief en het lijkt er dan ook op dat we volgend jaar een positiever resultaat kunnen verwachten dan nu in deze versie van de begroting staat.

Graag ontvangen wij een kort schriftelijk overzicht van de portefeuillehouder met daarin de effecten van de septembercirculaire voor onze gemeente.

Naar aanleiding van deze positieve berichten en ook na evaluatie van de raadsvergadering over de kadernota binnen onze fractie, wil de PvdA nogmaals aandacht vragen voor de voorgenomen bezuiniging op het onderwijs.

De wethouder heeft in de raadsvergadering aangegeven met het OOT in gesprek te gaan over deze bezuiniging en hoe deze vorm gegeven kan worden.

Dit is voor onze fractie toch echt niet genoeg. Bezuinigen op het onderwijs van onze kinderen zal de PvdA fractie alleen kunnen steunen als het echt noodzakelijk is. Nu de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds mee lijkt te vallen is deze noodzaak er wat ons betreft niet.

Ook de overschrijdingsregeling is hier niet van toepassing, daar het administratiekosten betreffen van een gemeentelijke instelling.

Voor de PvdA fractie dus niets meer in de weg om deze bezuiniging niet door te laten gaan. Wij zullen in de raadsvergadering dan ook met een amendement komen hierover en hopen dat ook de andere partijen zullen zien dat bezuinigen op het onderwijs van de Terschellinger kinderen een “klein beetje dom” is.

 

Op bladzijde 43 van de begroting, helemaal onderaan, wordt het volgende geschreven: “Er wordt nader onderzoek gedaan naar de consequenties van legalisatie van bijgebouwen. In de tussenliggende periode krijgen handhavingsverzoeken geen prioriteit” Nu zijn wij erg benieuwd naar de uitleg hiervan en ook de bedoeling.

Er staat namelijk in het coalitieakkoord, wat is vastgesteld door de Raad, dat “de lopende programmatische handhaving (bijgebouwen bij recreatiewoningen) wordt voortgezet. Bij de vaststelling van het eerstvolgende handhavingsjaarprogramma stelt de gemeenteraad, rekening houdend met de financiële ruimte, nadere prioriteiten.”

Daarnaast is het, voor zover ons bekend is, geen vrijwillige keuze om handhavingsverzoeken wel of niet te behandelen. Dit zijn wij toch verplicht?

Heel positief is het budget van € 100.000,- wat opgenomen is voor duurzaamheid! Het wordt tijd om als Raad ruimtelijke keuzes te maken voor de inpassing van zonneakkers en de discussie op het eiland te voeren over windenergie.

Wij kijken uit naar deze discussies!

Programma 5, Economie, infrastructuur en toerisme.

In de LC heeft een artikel gestaan over de 1e dag toeristenbelasting voor de Bruine Vloot. Daarin stond ook dat de wethouder op zoek ging naar een oplossing en in gesprek is met de branche. Dit juicht de PvdA natuurlijk toe. Heeft de wethouder daar al concrete ideeën over?