Door op 8 februari 2015

Bijdrage PvdA raadsvergadering 03 feb.2015 Huisvestingsverordening

Een huis, na eten en drinken is dat zo ongeveer de belangrijkste levensbehoefte. En op Terschelling is het helaas moeilijk een woning te vinden, als je niet een hele dikke beurs hebt. Dus gedeeltelijke woningnood.

De cijfers tonen dat aan. Bij de Veste staan ongeveer 330 actief woningzoekenden geregistreerd, en zoals we in het gemeenteblad lezen zijn er slechts rond de 15 vrijkomende woningen per jaar. Dat betekent al heel wat!

Maar in de toelichting vinden we op blz. 5 de mededeling dat er in de periode 2011-2014 slechts 15 huurwoningen van eigenaar zijn veranderd. Dat zou nog vier keer ernstiger zijn! Wat zijn nu de juiste cijfers!

 

De huisvestingsverordening is een belangrijk middel om toch zo veel mogelijk woningzoekenden aan een huis te kunnen helpen. Meerdere instrumenten staan ons ter beschikking om zo goed mogelijk die woonruimteverdeling te regelen.

We hebben een koopprijsgrens afgesproken. Onder deze grens moeten de woningen eerst aan maatschappelijk of economisch gebonden mensen aangeboden worden. De grens zou conform recentelijke afspraken jaarlijks geïndexeerd worden. Het voorstel is nu de indexatie van de koopprijsgrens te schrappen. De administratieve lasten zouden te groot zijn. Ook is het zo dat deze verordening slechts vier jaar geldig mag zijn. Dus dan zou over vier jaar in de nieuwe verordening weer bijgesteld kunnen worden.

Hoe ernstig zijn die administratieve lasten en waaruit bestaan ze? Wij hechten namelijk wel waarde aan de afspraken die we kortgeleden in de raad hebben gemaakt.

Mantelzorgers krijgen de status van maatschappelijk gebonden zijn, mits ze aan de diverse eisen voldoen. Op zich heel begrijpelijk, maar is het precies duidelijk wanneer iemand een mantelzorger is? En kunt u iets vertellen over wat er gebeurt met de huisvestingssituatie als de mantelzorger ophoudt met zorgverlenen, bv door opname in een verpleeghuis of overlijden?

Dan de urgentieregeling. Wij kunnen ons best wel wat voorstellen bij argumenten voor het laten vervallen ervan, maar ook hier staat uitsluitend de administratieve werkdruk als motivatie. Is dat uw enige motivering? Kunt u dat toelichten?

Verder staat in het stuk dat wij met deze nieuwe verordening de datum van 1 juli niet gaan halen, terwijl op 1 juli de huidige verordening komt te vervallen. Daarover hebben wij twee vragen, precies hetzelfde als de VVD Hoe is het mogelijk dat we te laat zijn? Had dat niet anders gekund?

  • Wat betekent dit voor de aanvragen? In de regelvrije periode, geldt er dan vrije vestiging?

Tot slot: De vrije vestiging van 65 plussers speelt de Waddeneilanden parten. Landelijk is het beleid dat alle mensen van 65 jaar of ouder zich overal moeten kunnen vestigen. Op Schiermonnikoog zien we de gevolgen daarvan al optreden. Ernstige vergrijzing en woningnood voor de werkzame bevolking. De jongere mensen trekken dan ook weg naar de wal. Dit is een grote bedreiging voor de leefbaarheid van Schier.

Voor Terschelling is dit ook een risicovolle ontwikkeling. Wij willen het college vragen om dit probleem in Waddenverband aan de orde te stellen in Den Haag. Dit probleem moet er niet ook nog eens bijkomen, we hebben het qua woningen al moeilijk genoeg.

De vragen zijn dus:

  1. Wat zijn nu de juiste doorstroomcijfers voor de huurwoningen van de Veste?
  2. Hoe ernstig zijn die administratieve lasten van indexering, en waaruit bestaan ze?
  3. Is er duidelijkheid over de definiëring van een mantelzorger, en kunt u uitleggen wat er gebeurt met de huisvestingssituatie als zo’n mantelzorger ophoudt met de zorgtaken?
  4. Schrappen van de urgentieregeling, heeft uw colllege echt als enige motivatie (alweer) het werk dat zo’n regeling met zich meebrengt?
  5. Net als de VVD hebben wij dus de vragen: Hoe komt het dat we te laat zijn om de nieuwe huisvestingsverordening tijdig klaar te hebben?
  6. Wat zijn de risico’s tijdens de verordenings-vrije periode?
  7. Verzoek aandacht te besteden aan het verkrijgen van een Waddenbrede uitzondering op de vrije vestiging voor 65-plussers.

N.a.v. inspreker: verkoopprijs mag niet hoger zijn dan de WOZ waarde. Meteen vraag 8: kan de wethouder iets vertellen over de impact van deze nieuwe regel?

 

Aan mevr Kootstra: in mijn ervaring is bij een dergelijk hoge woningnood elk systeem onderhevig aan kritiek.