Door Christa Oosterbaan op 8 mei 2015

Bijdrage PvdA raadsvergadering 06 mei 2015: “De Jaarrekening 2014”

Allereerst kunnen wij melden dat wij zeer tevreden zijn over de nieuwe opzet. Om deze nieuwe opzet heeft de Raad zelf gevraagd. Meer op hoofdlijnen en minder ingaan op details.

Natuurlijk kunnen wij als Raad alle onderliggende documenten inzien, maar je wordt door deze overzichtelijke opzet minder afgeleid en minder verleid om te beginnen over die zgn “stoeptegel”.

Er zijn andere tijdstippen en manieren om dat soort dingen aan de orde te brengen dan de Jaarrekening.

Waar gaat het bij de behandeling van de Jaarrekening dan wel over?

Dit is voor de Raad hét controlemoment op het College over het afgelopen boekjaar. Hierin zijn er een aantal zaken belangrijk.

 • Heeft het College gehandeld in overeenstemming met de unaniem vastgestelde begroting voor 2014? Het antwoord daarop is grotendeels: ja!
 • Zijn er afwijkingen tov de begroting die hadden kunnen worden voorzien? Ja die waren er. Gelukkig gaat het maar om 2 kleinere posten, die zoals wij begrepen hebben bij de bespreking in de auditcommissie voor 2015 ( waar nodig) aangepast zijn. Even voor de toehoorders: dit gaat over het niet ramen van de inkoop van reisdocumenten bij het Rijk (€36.000,-) en over een budget voor voorbereidingskosten voor de invoering van het Sociaal Domein (de zorgtaken dus) van € 84.000,-.
 • Is de Raad waar mogelijk tijdig en juist geïnformeerd over eventuele afwijkingen? Ja dat is de Raad zeker. Dit aan de hand van de P & C cyclus tijdens het lopende boekjaar. Wel zijn er door de accountant aandachtspunten aangegeven bij (dreigende) budgetoverschrijdingen en wij willen het College op het hart drukken hier zeer zorgvuldig in te blijven!

Tijdens de bespreking van de Jaarrekening in de auditcommissie met de accountant zijn deze zaken besproken. Door de accountant en medewerkers van de afdeling financiën is zeer uitgebreid uitleg gegeven over bepaalde zaken uit het accountantsrapport. Alle technische vragen van de verschillende fracties zijn beantwoord en behandeld.

Ik hecht er nog wel aan hier duidelijk op te merken dat deze accountant, onze huisaccountant, ingehuurd wordt door de gemeenteraad en niet door College of ambtelijke apparaat. Dit is dus de accountant van ons als Raad!!

Wat is er in 2014 zoal gebeurd?

 • Gemeenteraadsverkiezingen
 • Voorbereidingen 3D’s
 • Nieuwe DHW
 • Communicatie
 • Juridische kwesties
 • Waddensamenwerking
 • Veerdienstendossier is afgehandeld
 • Klokkenluidersdossier
 • Campus
 • Tonnenloods
 • Dellewal
 • Nota Trouwen op Terschelling
 • Verruiming winkeltijden.
 • En natuurlijk de sollicatieprocedure voor de nieuwe burgemeester.

U het hoort het al, dit is veel en wat ik opnoem is lang niet alles.

Van belang bij de beoordeling van de Jaarrekening is dan ook welke afwijkingen zijn er geweest in 2014? (waarbij de Raad waar mogelijk tussentijds al over de meesten was geïnformeerd):

 • Hogere kosten voor inhuur van personeel, dit wordt anderzijds weer gedekt door lagere kosten op het reguliere personeelsbudget.
 • Hogere lasten op de Havens. Deze zijn gedekt uit de reserve Havenbedrijf, zoals de Raad ook heeft vastgesteld.
 • Overschrijdingen op Onderwijs en Samenleven worden geheel gedekt door hogere rijksbijdragen.
 • De laatste betreft een hogere uitgave op het Programma Bedrijfsvoering. Deze wordt deels veroorzaakt door op zichzelf staande oorzaken. Een afkoopsom, extra reis- en verblijfskosten en personele voorzieningen en inhuur derden.

Bij bovenstaande opsomming zitten met name éénmalige kosten. Hier tegenover staan gelukkig ook weer éénmalige baten. Zoals de verkoop van de oude Zeevaartschool en de oude ambtswoning bijvoorbeeld.

Ook blijkt er een positief saldo te zijn op de inkomsten uit toeristen- en forensenbelasting en de precariobelasting. Dit komt mede doordat er altijd voorzichtig wordt geraamd, zodat het niet tegenvalt aan het einde van het boekjaar.

Na alle plussen en minnen te hebben verwerkt blijkt dat we als gemeente in 2014 afsluiten met een positief saldo van bijna € 97.000,- en t.o.v. De begroting 2014 €53.000,- beter hebben gedraaid dan begroot.

Dit is natuurlijk een prima resultaat. Het College stelt ons voor om dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve om deze op peil te houden. Hier komen we bij behandeling in de Raad op terug.

Wat verder nog erg belangrijk is, is de schuldpositie van de gemeente en het daartegenover staande eigen vermogen.

Dit is verbeterd in het boekjaar 2014. Dat is prachtig natuurlijk, maar onthoudt ons niet van de plicht hier zeer scherp op te blijven.

Welke risico’s zijn er voor onze gemeente en hoe groot is ons weerstandsvermogen?

De risico’s zijn prima in kaart gebracht en wij moeten ons daar ook ten volle van bewust zijn. Zo vormen de grondposities van Dellewal en de oude Campus een aanzienlijk risico voor onze gemeentelijke financiën.

Gelukkig komen we niet onder curatele zoals in de krant even gesuggereerd leek, maar het is wel belangrijk dat wij ons realiseren dat we beide locaties niet of nauwelijks onder de boekwaarde kunnen verkopen zonder daarbij onze financiële positie in gevaar te brengen.

Het bij de risico’s behorende weerstandsvermogen vastgesteld volgens onze eigen nota “reserves en voorzieningen” is op peil. De gemeenteraad heeft destijds ook vastgesteld dat het weerstandsvermogen elk jaar met 3% dient te worden verhoogd. Bij het opnieuw in kaart brengen van de risico’s zou ook hier weer opnieuw naar gekeken moeten worden. Is dit te veel of misschien wel niet genoeg? De accountant geeft aan dat met de wijziging van het BBV in 2013, ook aangegeven is de risicoparagraaf te actualiseren. Hoe gaat het College hier uitwerking aan geven en wanneer kunnen wij daar het resultaat van verwachten in de Raad?

Zijn er nog kritische noten te plaatsen? Ja natuurlijk. Zo vragen wij ons af of het overschot op het product Afval consequenties heeft voor de vaststelling van de leges voor 2016? Wat is de verwachting op dit product in het lopende boekjaar? Gaat het serviceniveau omhoog of de leges omlaag? (Zoals overigens ooit voorgehouden bij overgang naar OMRIN).

Staat het TROM rapport nu wel gepland voor deze zomer? Eigenlijk belangrijker om te vragen of het daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden…

De overschrijding op Openbare Verlichting doet bij ons de vraag rijzen of er bij vervanging ook gekeken wordt naar milieuvriendelijke en minder licht vervuilende alternatieven en armaturen? Een belangrijk punt om de donkere nachten op het eiland te behouden en op sommige plaatsen te verbeteren.

De overschrijding van de Havens. Het lijkt ons echt tijd om naar een efficiëntere manier van werken te gaan kijken. Wij hebben als PvdA fractie dan ook voorgesteld om dit onderwerp door de accountant te laten bekijken als extra onderwerp bij de Jaarrekening van 2015.

VTH taken. Wat is de verwachting voor 2015? Is er een voordeel te verwachten t.o.v. de kosten die er gemaakt werden op dit product vóór het inhuren van de FUMO? Dus niet t.o.v. de begroting, maar t.o.v. de oude situatie?

Hoe staat het met het onderzoek naar de tevredenheid over de nieuwe organisatiestructuur? Hier hebben wij in het najaar om gevraagd en we zijn even benieuwd naar de stand van zaken.

M.b.t. Duurzaamheid: wij zouden graag eens een stand van zaken krijgen m.b.t. ons ambitiemanifest. Daarnaast lijkt het ons goed om duurzaamheid in het onderwijs te verankeren. Dit gebeurt al op andere Waddeneilanden. Misschien eens ons licht opdoen hierover op bijvoorbeeld Ameland?

De invoering van de reserve budgetoverheveling wordt door de PvdA fractie van harte ondersteund. Zo wordt het voor de gemeenteraad veel inzichtelijker welke budgetten er worden overgeheveld naar een volgend jaar en kunnen wij hier beter op sturen.

In het accountantsverslag wordt nog aandacht gevraagd voor de nieuwbouw van de Campus. Heeft het College hier nog nieuws over? En wanneer kunnen wij nu eindelijk kennismaken met de nieuwe directeur bestuurder van de Veste, mevr.Gerardts? Wij weten natuurlijk best dat het College hier weinig aan kan doen, maar het is op zijn zachtst gezegd erg jammer dat zij nog geen “tijd” heeft kunnen vinden om kennis te maken met de gemeenteraad van Terschelling. Teleurstellend!! Er staan zoveel belangrijke zaken op de agenda.

Wat zeer belangrijk is voor de Partij van de Arbeid is de overgang van de zorg naar de gemeenten. Zoals het nu (voorzichtig) lijkt, gaat het op Terschelling vrij goed. Wij ontvangen hierover ook positieve signalen van medewerkers in de zorg. Zeker in vergelijking tot gemeenten aan de wal zijn we hier goed op streek. Een compliment hiervoor voor de ambtenaren en de 3 wethouders, die zich hier alle 3 intensief mee bezig houden. Maar vanaf deze plaats wilde ik toch ook even van de gelegenheid gebruik maken om Marjolein (van Urk) een compliment te geven. Wat heeft zij zich hiervoor ingezet! Echt bewonderenswaardig.

Op blz. 155 kunnen wij zien dat er in 2014 geen gebruik gemaakt is van het budget voor ondersteuning mantelzorg en de dag van de mantelzorg. Zou het eilandteam dit onder de aandacht van de mantelzorgers kunnen brengen? Of gebeurt dit al?

En hoe zit het met de dagopvang voor ouderen? De PvdA fractie heeft hierover al een aantal keren vragen over gesteld. Het is een gemeentelijke taak? Hoe geven wij hier invulling aan?

Wat betreft de aanbevelingen die de accountant doet, kunnen wij ons daar in grote lijnen in vinden. Zoals al in het begin gezegd vinden wij de informatievoorziening duidelijker in de nieuwe opzet. Dus de aanbeveling die de accountant geeft over de informatievoorziening per programma steunen wij, maar niet met de bedoeling terug te keren naar de oude vorm.

Wat de planontwikkeling op Dellewal betreft zullen we nog even geduld moeten hebben waarschijnlijk, gezien het hoger beroep wat ingesteld is door WestCord op de uitspraak over de beslaglegging.

En plannen voor de financiering van de terugkoop van de oude Campus vinden wij wat gezocht. Misschien kan de portefeuillehouder uitleggen hoe dat in zijn werk zal gaan, wanneer dat aan de orde komt.

De actualisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt opgepakt in het samenwerkingsverband met de andere Waddeneilanden. Wanneer wordt dit verwacht ter vaststelling?

Wij willen graag afsluiten met een aantal concrete zaken die in 2014 zijn gerealiseerd:

 • Brede School in gebruik genomen
 • Herinrichting Boomstaat en Reedekerstraat
 • Herinrichting Seinpaalduin en omgeving
 • Voorbereiding realisatie laadpalen E-auto’s
 • Aanbrengen van zonnepanelen op VMBO
 • Bouwrijp maken woningbouwlocatie West-Aletalaan
 • Voorbereiding uitvoering kwaliteitsverbeteringen strandovergangen en haven, herinrichting Lies en entree sportzaal West.
 • Het binnenhalen van ISV3 subsidie voor de herontwikkeling van het KLU terrein is geweldig en goed dat in 2015 eindelijk gestart kan worden met de planontwikkeling!
 • Verder scoren we als gemeente hoog in de kwaliteit van verwerking van persoonsgegevens. Een compliment aan de afdeling waard!

Kortom: er is heel veel gebeurd in 2014. Door de grote inzet en betrokkenheid van onze organisatie en het College hebben wij als kleine gemeente zoveel kunnen doen! Daarbij kunnen we het boekjaar 2014 ook nog afsluiten met een positief resultaat. En hoewel er altijd verbeter- en of aandachtspunten zullen zijn, vinden wij dit zeker een compliment waard.

 

 

 

 

 

 

 

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan