Dellewal

Door Flip Tocila op 20 december 2017

De afgelopen tijd is er weer veel gezegd en gesproken over onze baai. Dat is logisch, het is naast de Brandaris een van onze bekendste beeldmerken. Ik ga er vanuit dat alle raadsleden dit deel van Terschelling een warm hart toedragen. Natuurlijk doen ook de eilanders dit. Hieruit is de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal ontstaan die zich gelukkig fanatiek inzet voor het behoud van dit bijzondere deel van Terschelling. Echter naar onze mening moet de inspanning van de stichting niet ontaarden in onjuiste beweringen of kretologie. In een artikel in de Terschellinger werden uitspraken gedaan die op z’n minst niet juist waren.

Zo wordt hierin beweerd dat raadsleden zich steeds proberen te onttrekken aan financiële voorlichting van de stichting. Dat is zeker in ons geval niet waar. De stichting was niet op het openbare spreekuur van de PvdA waarin dit agendapunt werd besproken. Door een communicatiestoornis heeft deze vergadering niet in de Terschellinger gestaan, maar was wel op alle beschikbare sociale media vermeld. Omdat mijn fractie het een probleem vond dat de stichting daar niet aanwezig was, zijn de vertegenwoordigers uitgenodigd op een fractievergadering die wat later plaats vond. Hier kregen zij de kans de financiële toestand van de stichting uit de doeken te doen. In ieder geval de fractieleden van de PvdA zijn op die avond volledig bijgepraat over de voortgang van de stichting.

Op mijn vraag of ze ook bij de openbare spreekuren van de andere fracties waren geweest, werd ontkennend geantwoord. Ik heb de bestuursleden van de stichting expliciet aangeraden om ook de openbare spreekuren van de andere fracties te bezoeken. Dit is blijkbaar uitgemond in een uitnodiging aan de fracties. Raadsleden hebben drukke agenda’s en kunnen helaas niet ad-hoc op elke uitnodiging ingaan. Daarvoor zijn onder andere de openbare spreekuren.

Iedereen wil de baai zo goed mogelijk beschermen, op een enkeling na die financiële kansen ziet. Juist de financiële kant van deze zaak is de flessenhals. Zoals al in de commissievergadering door mijn fractie naar voren is gebracht, heeft de gemeente 14 jaar geleden de voormalige dancing Dellewal met beheerderwoning gekocht om samen met de al in bezit zijnde stukken grond de regie in handen te houden van deze unieke baai. Daar staan we nu met z’n allen voor, het behoud van de baai, maar wel met financiële zekerheden voor de inwoners van Terschelling. De fractie van de PvdA heeft geopperd om de voorstellen van de stichting door te laten lichten door de raadsaccountant.
Dit voorstel is raadsbreed omarmd en daarna besproken met de financiële medewerker van de stichting. Ook door hem werd dit plan positief ontvangen. Het gaat om een onafhankelijke accountant die, normaal gesproken, in opdracht van de raad de financiën van de gemeente doorlicht.

In het rapport van de accountant worden onze eerste conclusies aangaande de financiële staat van de stichting onderbouwd. De stichting is zelf uitermate optimistisch, wat het binnenhalen van de benodigde gelden betreft. De accountant van de gemeenteraad onderschrijft dit optimisme niet.

Het gaat om een flink bedrag en de kans dat dit bedrag niet door de stichting opgehoest kan worden is aanwezig. Daar wijst het accountantsrapport ook op. Een financiële strop van een dergelijk bedrag kan tot gevolg hebben dat de gemeente geen geld meer overhoud voor andere zaken die ook zeer belangrijk zijn voor de Terschellinger bevolking. De mogelijkheid bestaat zelfs dat Terschelling een artikel 12 gemeente wordt. De gemeente levert dan haar financiële zelfstandigheid voor een deel in en de Provincie regelt de financiële zaken. Dat willen we toch niet met zijn allen.

De stichting gooit het er steeds maar op dat zij niet verder konden gaan met fondsenwerving door het beslag op de gronden. Het lijkt mijn fractie dat dit wat genuanceerder ligt. Het niet kunnen innen van gelden is een feit, maar het verkrijgen van getekende intenties voor een schenking of donatie kan altijd doorgaan. Bij het opheffen van het beslag op de gronden kan dan tot werkelijke inning worden overgegaan. Volgens mijn fractie moeten er mogelijkheden zijn om een substantieel hoger toegezegd bedrag binnen te krijgen, dan nu het geval is en als er voldoende mensen bereid zijn om hier daadwerkelijk in te participeren.

Mijn fractie blijft nog steeds van mening dat ingaan op het huidige plan van de stichting een groot risico inhoudt dat nadelig kan zijn voor de Terschellinger bevolking. Die bevolking, daar staat mijn fractie voor! Daarom pleiten wij voor een kleine concessie in het beoogde gebied dat ons allen zo aan het hart ligt. Het betreft een stuk grond dat lang bebouwd is geweest. Het gaat dus niet om natuurgrond en het is een relatief kleine oppervlakte.

Er zijn drie voorkeuren door het college aangeboden die al uitvoerig door ons zijn besproken in de commissievergadering. De optie van uitbreiding van het hotel is voor ons niet bespreekbaar. Wij zien niets in steeds maar uitbreiden en groter worden en meer toeristen naar het eiland halen. Dat zelfde geldt voor het tweede plan van Van Dieren en kompanen. Zij kiezen voor recreatiebungalows en niet voor permanent bewoonde woningen of appartementen voor onze eilanders. Dat is jammer. Er zou een win-win situatie ontstaan, alleen het geldelijke gewin zou minder zijn voor de projectontwikkelaars. De gemeente ontvangt de benodigde som en een aantal eilanders kan hier wonen.

De PvdA heeft de afgelopen tijd er vaker op gewezen, dat het lijkt of geld een steeds grotere drijfveer is van sommige ondernemers. Dat gaat ten koste van ons eiland. Een leefbaar en uniek eiland, waar veel mensen een redelijk tot goed belegde boterham kunnen verdienen is blijkbaar niet meer genoeg.

Het is in de commissievergadering al gezegd, maar ik vind het relevant genoeg om het nog een keer naar voren te brengen. Een bekende eilander ondernemer vertelde mij dat hij dertig jaar geleden samen met veel ondernemers nijdig was op de PvdA, want “die hielden alles tegen” en “er mocht niets”. Terugkijkend heeft deze ondernemer door, dat het product Terschelling nog steeds kerngezond is. Dit mede dankzij de vooruitziende blik van onze PvdA voorgangers, die niet “overal tegen” waren, maar vooral “vóór Terschelling”! Dat moeten we zo houden en koesteren. We moeten zuinig zijn op ons mooie en door heel veel mensen gewaardeerde eiland.

Zoals bij de vorige vergadering naar voren is gebracht, wil mijn fractie het liefst, net als heel veel eilanders en gasten, vanaf nu geen nieuwe bebouwing meer hebben langs de baai. Helaas zien wij op dit moment geen solide financiële onderbouwing van de stichting ondanks hun argumenten. Het rapport van onze accountant was duidelijk. Dan rest er niets anders dan het minst slechte plan te kiezen, namelijk beperkte woningbouw voor eilanders op een plek die grotendeels bebouwd is of is geweest. Dat is dus optie 1b. Voor ons is dat, op dit moment, de minst slechte optie, het gaat nu om een beperkt gebied. Ook aan optie 1b zitten ongewisse financiële risico’s, maar veel minder dan bij het plan van de stichting Dellewal. Samengevat stellen wij het volgende voor:

1. De PvdA en hopelijk de hele raad geeft het college de opdracht om een bestemmingsplan te laten maken voor appartementen met permanente bewoning voor eilanders die maatschappelijk en economisch zijn gebonden aan het eiland.
2. Bugel/Hajema heeft een plan gemaakt voor ingegraven appartementen. Er zijn ongetwijfeld meer variaties mogelijk, zoals losse gebouwen. Daarvoor moeten plannen komen.
3. Het voorgestelde aantal van 13 appartementen is een bespreekpunt net als de oppervlakte van 165 m2. Dat zou naar onze mening wel wat minder kunnen.
4. In de motie uit 2013 staat dat de nokhoogte maximaal 7 meter is. Wij willen dat verlagen naar 6 meter als dat bouwtechnisch mogelijk is.
5. Zichtlijnen vanaf de Burg. van Heusdenweg en Hoofdweg moeten behouden blijven.
6. Bebouwing maximaal binnen het bestaande bestemmingsvlak.
7. Mijn fractie is bereid een deel van de boekwaarde af te boeken ten gunste van de baai.
8. Er moet hierbij een apart beeldkwaliteitsplan worden opgesteld en wij adviseren om een en ander in samenspraak te doen met de stichting Natuurherstel baai Dellewal.
9. Het college moet de mogelijkheid onderzoeken van verkoop aan de stichting Natuurherstel Baai Dellewal van een brede strook grond vanaf het eind van de bunkerwoningen en dan om het bestemmingsvlak van de Dancing heen tot boven aan het fietspad langs de Hoofdweg. Hiermee wordt verdere bebouwing voorkomen.

Als laatste wil ik wijzen op de uitspraken van de heer Westers en SOS. Zowel de bouw van woonhuizen als de uitbreiding van het hotel zullen een langdurige rechtsgang opleveren wellicht tot aan de Raad van State. Hopelijk kan de stichting deze tijd gebruiken om meer duidelijkheid te geven over de voortgang van fondsenwerving en met een gezonder financieel plan naar voren komen. Het is dus geen tijd om achterover te leunen, er is nog veel meer werk aan de winkel. Wij hopen van harte dat het de stichting toch nog lukt om de benodigde gelden binnen te halen.