Door Christa Oosterbaan op 9 juli 2017

Horeca notitie

 

Bij het vaststellen van de nieuwe horecanota in 2013 zijn er een aantal afspraken gemaakt.

Onder meer de volgende:
– na 1 seizoen het nieuwe beleid te evalueren. Dit is later verschoven naar 2016 om zo een beter beeld te krijgen. Wat prima is natuurlijk.
– Een nieuwe terrassen nota, waar duidelijk behoefte aan was.
– Nieuw beleid mbt serre’s en veranda’s.

Al bij de uitnodiging voor de evaluatie in de Terschellinger kreeg onze fractie een beetje een voorgevoel. Wij hebben het College daar destijds ook op gewezen. In deze uitnodiging werden, naar onze mening, verkeerde verwachtingen gewekt. Ik lees de uitnodiging even voor…

 

Nu dat dit anders is dan de Raad heeft gezegd en verkeerde verwachtingen heeft gewekt blijkt ook wel uit het stuk wat nu voor ons ligt.
Het doel van deze evaluatie was om te kijken of er onverwachtse en/of ongewenste effecten zouden optreden, door het invoeren van nieuw beleid. Niet om alle discussies uit de horecanota weer opnieuw te voeren. De PvdA fractie is nog steeds van mening dat de horecanota zeer zorgvuldig, na uitgebreide discussie en betrokkenheid van belanghebbenden en inwoners, tot stand is gekomen. Echt voorzitter, ik word hier op zijn zachtst gezegd wat verdrietig van….
We hebben het College gewezen op de advertentie en ook na de discussieavond hebben we erop gewezen wie, in welke hoedanigheid, daar aanwezig waren en dat dit een eenzijdig beeld gaf. Toch is het College gewoon doorgegaan op de ingeslagen weg (wat niet de opdracht van de Raad is geweest zo) en ja dan kunnen wij niet anders dan heel kritisch over het voorliggende gemeenteblad zijn.

Naar aanleiding van de hiervoor genoemde 1e afspraak ligt er nu een voorstel aan de gemeenteraad. In dit voorstel zitten verschillende punten. Ik zal ze even nalopen.

1,2 en 3 behandel ik tegelijk:
Een pilot voor verlenging van het sluitingsuur van 02.00 naar 03.00 uur in de stille periode van september 2017- april 2018, waarbij vanaf 01.30 uur geen bezoekers meer worden toegelaten en het bedrijf om 03.00 uur sluit.
Dit moet dan gemonitored worden (op extra overlast) en in april 2018 geëvalueerd.
Het 3e punt is de inwoners informeren.

Goed, dan rijzen er bij ons gelijk een aantal vragen.
– Voor welk probleem wordt er naar een oplossing gezocht?
– Is de portefeuillehouder het met de PvdA fractie eens dat op dit moment de overlast van de bezoekende jeugd redelijk binnen de perken wordt gehouden?
– Hoeveel ondernemers vragen hierom?
– Is de portefeuillehouder zich ervan bewust dat over dit onderwerp een enquête is gehouden onder ondernemers, waarvan de resultaten opgenomen zijn in de horecanota?
– Weet de portefeuillehouder dat het grote merendeel van de ondernemers positief was over de sluitingstijden en dit ook zo geconcludeerd en aangenomen is in de horecanota?

– Een pilot in de stille periode….eventuele conclusies daaruit, zeggen die wat over consequenties van het verlengen van het sluitingsuur in het hoogseizoen?

– Wat valt er volgens de portefeuillehouder onder extra overlast? Taaltechnisch gezien zou ik zeggen: overlast die er nu niet is, maar dan wel. Is dan de overlast die nu om 2 uur plaatsvindt en straks om 3 uur, extra? Of alleen verschoven?

– Is er overleg geweest met direct omwonenden en inwoners langs de looproutes van de jeugd die naar de campings loopt?

– Zo ook de vraag of er direct overleg is geweest met de jeugdcampings hierover en Base security?

– Er staat: de inwoners informeren. Bedoelt het College dan ná de besluitvorming hierover?
– Is de portefeuillehouder het met de PvdA fractie eens dat dit soort veranderingen in het begin stadium met de omwonenden besproken moet worden? En dat zij actief door het gemeentebestuur hierbij betrokken horen te worden?
– De extra kosten voor het langer inhuren van beveiliging en het langer werken van de politie, wie gaat dat betalen? Op Terschelling kennen we het lied Zoete Lieve Gerritje….

– In het gemeenteblad staat het volgende (citaat): “De wens de openingstijden te verruimen speelt al langere tijd. Er is pas een oordeel te vellen over eventuele extra overlast en extra maatschappelijke kosten die daarvan het gevolg zouden zijn als het een keer geprobeerd is.”
Volgens onze fractie is er geen hogere wiskunde voor nodig om te bedenken dat er automatisch hogere kosten zullen zijn. Immers beveiliging en politie moeten langer surveilleren.
De overlast zal zich naar onze mening gewoon verplaatsen naar 3 uur ’s nachts. De laatsten zullen dan naar huis gaan en of er nou 5 of 100 mensen in de nacht buiten lopen te roepen en praten: wakker word je toch en dus ben je wakker tot kwart over 3. Kans is groot dat de overlast uitgesmeerd wordt tussen half 2 en kwart over 3. Er zijn ook mensen die de dag erna gewoon moeten werken!

De PvdA fractie wordt nog niet heel enthousiast over de pilot, dat mag wel duidelijk zijn.

Er worden in het gemeenteblad nog een tweetal zaken benoemd die dan samenhangen met deze pilot.

Ten 1e: het verruimen van het sluiten van de terrassen naar 01.30 uur. Argument hiervoor is dat er dan 1 tijd is en dat is wel zo duidelijk en dat mensen toch buiten staan te roken en het dan wel zo gastvrij is dat ze daarbij kunnen zitten.

Ja 1 tijd is wel duidelijk, maar het is niet 1 tijd. Namelijk 01.30 niet meer naar binnen, 02.30 muziek uit en lichten aan en 03.00 uur de zaak dicht.
Bovendien levert het buiten een half uur extra geluidsoverlast op als er nog geschonken mag worden.
Voor wat betreft het faciliteren van rokers: volgens ons is de maatregel dat er niet meer binnen gerookt mag worden, ook bedoeld als ontmoedigingsbeleid. Gaat de gemeente Terschelling dit nu even extra gezellig maken?
Wij zien dit niet zitten.

Het tweede punt wat samenhangt met deze pilot is het verzoek van de snackbarhouder in Midsland om dan ook tot 3 uur open te mogen blijven. Wat ons betreft een heel legitiem verzoek. Ook deze ondernemer moet het in de weekenden en “s zomers veelal van de stappers hebben. Hier wil het College niet in meegaan. Argument: afwijzen vanwege mogelijk extra openbare orde! Dit is toch ongeloofwaardig voorzitter? Deze snackbar zit tussen alle kroegen in. Laat iedereen dezelfde sluitingstijd houden.

 

Het laatste punt over de verruiming van de sluitingstijden is de handhaving! Wie en hoe gaat u dit handhaven?
Bezoekers mogen er niet meer in, maar als er een handhaver (wij nemen aan politieagent) bij de ene kroeg staat en om de hoek of verderop in de straat gaat er nog iemand naar binnen, is dit niet te controleren.
In de stille periode is er bovendien niet zoveel politie dat zij West en Midsland tegelijkertijd om 01.30 uur kunnen handhaven.
– Hoe ziet u dit?

Punt 4,5 uit het gemeenteblad gaat over de Stille Horeca.
Nu horen wij wel eens: “ja dat bestaat nergens alleen op Terschelling en die term kan eigenlijk niet.”
Maar bij het besluit tot het uitgeven van deze vergunningen is deze term ingevoerd en was dat ook het argument om het überhaupt toe te staan. Bij het nemen van dat besluit is de term ook daarmee werkelijkheid geworden.
De wethouder van toen zei dat het was om een paar extra kleinschalige eetgelegenheden toe te voegen. De PvdA fractie heeft destijds hier tegen gestemd. Onze toenmalige fractievoorzitter hoor ik nog zeggen dat er geen hongerige toeristen door het dorp lopen en dat er altijd wel ergens een plekje is om te eten. Ze staan niet in rijen voor de deur, zei hij.
Nu zijn er een aantal goede eetgelegenheden bijgekomen en dat is een winst voor het dorp West, maar er zijn er ook die daardoor niet meer als avondrestaurant konden voortbestaan en de meeste nieuwe zaken zijn ook niet echt kleinschalig.
Nu is dat niet heel belangrijk voor de discussie zou men kunnen zeggen. Immers: het besluit is genomen en de zaken draaien.
Maar er zijn wel afspraken gemaakt met direct omwonenden van in ieder geval 2 zaken. Deze afspraken zijn bijvoorbeeld gemaakt over de sluitingstijden en het soort horeca dat er toegestaan werd. Wij vinden het niet gepast om nu zonder overleg met deze direct omwonenden de afspraken op te rekken.
– Is er overleg geweest met de direct omwonenden op initiatief van het College om de sluitingstijd regulier te verruimen naar 24.00 uur?

Voor het verruimen van de sluitingstijd tot 3 uur bij enkele grote evenementen voor de Stille Horeca vindt het College ons ook niet aan haar zijde.
Een uitzondering hierop is de Fjoertoer. Wat ons betreft hebben de ondernemers van de Stille Horeca ons hier overtuigd met goede argumenten om dit wel toe te staan.

De andere avonden: Oerol, de dag voor Koningsdag, HT-race en Rock&Roll Street zijn wat ons betreft niet nodig tot 3 uur. Rock&Roll is in Midsland en daar zit geen Stille Horeca. Tijdens Oerol gaat het niet om grote groepen die ineens binnenkomen waardoor er een capaciteitsprobleem ontstaat, zoals wel met de Fjoertoer.
– Is er tijdens de HT race een capaciteitstekort in de bestaande horeca 1 categorie?
– En de dag voor Koningsdag is er blijkbaar ooit ingeslopen.
Waarom? Wat is er dan loos hier op Terschelling? Die kan er wat ons betreft wel uit. Of wij missen elk jaar een grandioos feestje?? Dan horen wij het graag.

 

Voor de volledigheid in Midsland is er uiteindelijk geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor Stille Horeca en bij het vaststellen van de horecanota hebben we gezegd dat er geen nieuwe horeca meer bij mag komen. Dus er zullen daar geen stille horecazaken komen.

Punt 6 & 7 hebben betrekking op het systeem voor collectieve en individuele ontheffing van de sluitingstijden.
Om de zaterdagavond van de HT-race en op de 2e avond van Rock & Roll Street alle horeca 1 uur langer open te laten, vinden wij geen probleem. Dit zijn belangrijke evenementen en het lijkt ons gepast om dat toe te staan.
Maar eigenlijk zien wij veel meer voor een modern systeem met een app oid om 13 keer per jaar te mogen beslissen wanneer je die ontheffing aanvraagt. Zo kan iedere ondernemer zelf beslissen wat voor hem of haar de beste avonden zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook bij een eigen festiviteit zijn.

Punt 8: Vermindering regels en onderscheid tussen horecavormen in later stadium gelijk op laten lopen met bestemmingsplanwijzigingen.

– Waar komt dit vandaan? Welke opdracht heeft de Raad het College gegeven om dit WEER opnieuw op te gaan rakelen?
Zoals ik al in het begin van mijn betoog heb aangegeven: dit was niet de bedoeling van de Raad bij het maken van afspraken bij de vaststelling van de horecanota.
Dus snel mee stoppen. We hebben deze discussies kortgeleden uitgebreid gevoerd. Er was rust op dit vlak en nu begint u opnieuw!
Bovendien is er heeeel helder uitgesproken bij de horecanota en ook vastgelegd dat er geen nieuwe horeca bijkomt.
Door dit weer op te rakelen gaat het College hieraan voorbij. Wij verwachten dit dan ook niet weer terug te zien bij de bestemmingsplanwijzigingen.

Dan ben ik aanbeland bij de andere 2 afspraken die gemaakt zijn bij het vaststellen van de horecanota in 2013 en de herziening in 2014.
-De terrassen nota staat op de planning voor september. Gelukkig, want daar wachten we al te lang op. Bij de behandeling van die terrassennota had ook de discussie plaats moeten vinden over de sluitingstijden van de terrassen. Aangezien we die nu doen, lijkt het ons niet handig dan nog een keer dit op te rakelen. We geven het maar alvast aan….

De laatste afspraak gaat over beleid mbt serres en veranda’s.
– Wanneer kunnen we dit verwachten?
– Bij de bijlagen zit een mailwisseling met KHN. Ook over dit vraagstuk wordt gesproken. Er wordt hier al voorgesorteerd op het onderwerp serres en veranda”s. Wanneer was de portefeuillehouder van plan om de raad hierover te informeren?

 

Samenvattend voorzitter zien wij dat er een heleboel werk is verzet over onderwerpen waar de gemeenteraad niet om gevraagd heeft.
Je zou hieruit kunnen concluderen dat de bestaande horecanota voldoet, aangezien er geen knelpunten naar voren zijn gekomen uit het nieuwe beleid!

Voorzitter, het College heeft goed haar best gedaan om een aantal ondernemers tegemoet te komen. Alleen is daarbij even vergeten om de belangen van omwonenden mee te nemen en hen dit ook zelf te laten verwoorden.

Wij staan erg kritisch tegenover de voorgestelde maatregelen, met uitzondering van de Fjoertoer naar 3 uur voor de Stille Horeca.
Verder zijn wij voorstander van een nieuw modern systeem voor het aanvragen van een ontheffing voor sluitingstijd.
En wachten wij met spanning nog op de terrassen nota en beleid mbt serres en veranda’s.

Dank u wel, voorzitter.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan