Door op 3 september 2015

Inbreng PvdA raadscommissie 02-09 “VMO vervoer 2016”

Als deze raad besluit om, wat deze regeling betreft, over te stappen naar de gezamenlijke regeling Noord West Fryslân gaan we er op een aantal fronten ernstig op achteruit.

De huidige regeling sluit aan bij de grote mate van  betrokkenheid van eilanders met elkaar, en de bereidheid om te helpen met vervoer van zorgvragers.

Vaak gebeurt dit zonder financiële vergoeding. Men maakt maar gedeeltelijk gebruik van de mogelijkheden tot vergoeding.Daar waar wel sprake is van een vergoeding voldoet de huidige regeling prima. Ook wat betreft indicatiestelling en administratieve afhandeling voldoet de huidige regeling.

Na overstappen zal dit op afstand gezet worden, de mogelijkheden om mantelzorgers hierin te steunen zal moeilijk, zo niet onmogelijk worden. Terwijl de kosten voor onze gemeenschap hoger worden, dit vermeld u ook in het betreffende gemeenteblad.

Kortom: De kosten voor de gemeenschap nemen toe zonder een verbetering van de dienstverlening.

Ons dringend verzoek aan het college:

  • Zoek naar mogelijkheden om de  huidige regeling in stand te houden.
  • Onderzoek of de Waddentoets toepasbaar is op deze regeling.

We zijn er van overtuigd dat dit ten goede komt aan onze zorgvragers, maar ook aan de mantelzorgverleners. Uiteraard zullen er argumenten opduiken die het belang van samenwerken binnen de gemeenschappelijk regelingen benadrukken. Met  het verwijzen naar de argumenten die ik hier genoemd heb is het besluit om in dit geval niet over te stappen naar de gezamenlijke regeling goed te verklaren.

We gaan ervan uit dat u tijdens of voor de raadsvergadering een antwoord kunt geven.

Naar aanleiding van dat antwoord zal mijn fractie haar definitief standpunt bepalen.