Door op 4 juni 2015

Inbreng PvdA raadscommissie 02 juni : “Huisvestingsverordening”.

Het belang van een goede en functionele Huisvestingsverordening voor onze gemeenschap zal duidelijk zijn. Het aanbod is immers beperkt en de vraag is groot. Uitwijkmogelijkheden voor woningzoekenden zijn minder voor de hand liggend, we leven en wonen nu eenmaal op een eiland.

Deze verordening is een belangrijk instrument in deze.

In de komende periode zullen in het nog vast te stellen Woonplan en in de nieuwe Woonvisie de grote lijnen verder uitgewerkt worden in afspraken en regelgeving. Dan worden ook de bindende afspraken met de corporatie vastgelegd

Ten gevolge van de nieuwe Huisvestingswet kunnen regelingen rond het gebruik van goedkope woning voorraad niet meer vastgelegd worden in een convenant met de corporatie. Hierdoor wordt de besluitvorming en de monitoring door de Raad van nog groter belang.

We zullen geregeld de regels die vastgelegd worden in deze verordening in de Raad bespreken en toetsen.

We willen een paar zaken aan het college voorleggen:

  • Blijft de toelichting onderdeel van de verordening? Zo niet, dan zien we de beschrijving van het begrip sociaal en of economisch gebonden graag voor de raadsvergadering opgenomen in de begrippenlijst. Dit om later onduidelijkheden te voorkomen.
  • Het is een goede zaak dat over deze verordening een thema-avond is georganiseerd. U heeft ervoor gekozen om het verslag van deze thema avond toe te voegen aan de nota zienswijzen. Dat kan verwarring opleveren, zienswijzen hebben een andere status dan deze thema-avonden. Waarom geen aparte weergave van dit verslag. Dat lijkt ons meer recht doen aan het karakter van de thema avond. Hetzelfde geldt voor de verslagen van het overleg met de Veste en de lokale makelaars.
  • Mijn fractie heeft bij verschillende gelegenheden uitgesproken dat we voorstander zijn van een jaarlijkse indexatie van de koopprijsgrens. We kunnen dan ook van harte instemmen met het opnemen van de jaarlijkse indexering van de koopprijsgrens in deze verordening.
  • Door de ANBO wordt gevraagd de regels voor ouderen te versoepelen. Wij onderschrijven het belang voor de zorg en de aandacht voor de senioren onder ons, maar de cijfers met betrekking tot het vertrek van jongeren omdat ze geen woonplek vinden, en de vergrijzing zijn zorgwekkend. Het kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten levert de harde cijfers. Het aantal jongeren, de zgn groene druk op Terschelling is 20,9% landelijk is dit 25,8 %. Maar de zgn grijze druk is op T. 31,6 % landelijk is dit 26,4%.
  • Voor mijn fractie betekent dit dat we nadrukkelijk aandacht moeten besteden aan de woonruimte voor jongeren en starters op Terschelling. Voor de economische en sociaal culturele leefbaarheid in de toekomst op ons eiland zullen we ruimte moeten creëren voor deze groep.
  • De leegstand van appartementen die verhuurd worden door de Stilen is opmerkelijk. Het gaat hier om woningen waarvoor wooncontingent is gereserveerd. Wij zijn het eens met het college dat deze woningen eerst nadrukkelijk binnen de groep Terschellingse woningzoekenden aangeboden moeten worden.
  • Wat betreft het wegvallen van de urgentieregeling, wij zijn van mening dat het bestaan van de hardheidsclausule voldoende is om in te grijpen bij noodsituaties. De oude urgentieregeling zou bij de huidige wetgeving niet voldoen aan de lokale eisen. Een goede toepassing van de hardheidsclausule, waarin het gemeentebestuur, bij monde van de betrokken wethouder, actie kan ondernemen bij noodsituaties zal beter aansluiten op de lokale situatie. Terwijl de democratische regels rond het lokale (gemeente) bestuur de kwaliteit en de transparantie garanderen.

Bij alles wat huisvesting op Terschelling betreft is het functioneren van de woningcorporatie van groot belang.

De transparantie van de lijst woningzoekenden en de verantwoording van de toewijzing door de corporatie is noodzakelijk.

Wat betreft de inspraak vanavond van de Huurdersvereniging verzoeken we de wethouder voor de raadsvergadering in overleg te gaan met de vereniging. Overigens is het zeer verheugend dat we vanavond weer een actieve Huurdersvereniging mogen begroeten. Ik wens het bestuur en de vereniging veel succes met hun werk!

Kan de wethouder vanavond nog kort en bondig uitleggen, waarom gekozen is voor de toevoeging van “actief” voor het woord woningzoekenden?

Enigszins buiten dit onderwerp wil ik, gezien het grote belang, de wethouder vragen hoe de gesprekken met de Veste verlopen en of we op korte termijn uitsluitsel kunnen krijgen wat betreft Nieuwbouw, de Campus en andere zaken waar de corporatie bij betrokken is.

Met de Huurdersvereniging zijn we van mening dat woningruil een goed middel kan zijn om de broodnodige doorstroming te bevorderen. De regels die de corporatie hierin heeft vastgelegd zijn correct en conform wetgeving.

De uitvoering blijkt stroef en weinig uitnodigend te zijn. Wij zien graag dat de Veste woningruil meer zou promoten en de huurders beter bij dit proces zou begeleiden.

Ook hier kan de Huurdersvereniging een belangrijke rol spelen.

Verder kunnen we instemmen met de reacties van het college op de zienswijzen.

 

 ( u kunt dit fragment beluisteren op de website van de gemeente)