Door Flip Tocila op 28 september 2017

Masterplan Haven

De startnotitie Masterplan haven is in de commissievergadering van 6 juni al aan bod geweest. Omdat een onafhankelijk rapport van Marin nog ontbrak is door de raad uitstel gevraagd. Nu ligt het masterplan weer voor.

In de commissievergadering van 6 juni is al veel gezegd over de havenvisie. Ik wil nog even kort ingaan wat mijn fractie toen heeft ingebracht. Het is een veelomvattend plan waarin zaken staan die ver voorbij deze raadsperiode invloed hebben. Daarom moeten we zeer zorgvuldig omgegaan met beslissingen over het Masterplan haven. Uiteindelijk zal een uitvoeringsplan meer ingaan op de details. Het Masterplan is een toekomstvisie. Wij willen nogmaals benadrukken dat het een goede zaak is dat burgers en gebruikers zijn betrokken bij de ontwikkeling van het plan.

In de inleiding van de notitie staat nog steeds dat de gast en/of consument steeds kritischer wordt. Zijn er cijfers dat de huidige staat van het havenfront van Terschelling zodanig is dat mensen wegblijven. Is het nodig om een grote opknapbeurt op te starten met hoge kosten om toeristen te blijven binden. Mijn fractie heeft daar toch wel enige twijfels over. Een haven hoort wel een beetje een rafelig randje te hebben. Het is een werkgebied waar altijd wel actie is. Daarnaast moeten we het Terschellings eigene koesteren. In onze fractie viel zelfs de term Disney Land-achtige toestanden vermijden. Mijn fractie heeft er altijd aan meegewerkt om Terschelling eilands te houden, een eigen identiteit en uitstraling. Dat moet zo blijven. Dat laat niet onverlet dat er nog genoeg verbeterpunten te vinden zijn in het beschreven gebied.

De herinrichting van het veerhaventerrein is hard nodig. Wat de vele hekken betreft die geen functie meer hebben, zou er hopelijk op korte termijn met de rederij overlegd kunnen worden of hier al wat aan te doen is. Zo zouden de passagiers die de snelboten verlaten gelijk naar het haventerrein kunnen lopen via de poort die nu alleen voor mensen met een rolstoel wordt gebruikt of de ambulance. Dat geeft waarschijnlijk een betere doorstroming en kortere looplijnen. Hiermee wordt vermeden dat late ontschepers de inschepende passagiers tegenkomen op het vrij nauwe pad over de kade. Over de verdekte opstelling van openbaar vervoer en taxi’s is al genoeg gezegd. Dat is voor een ieder duidelijk.

Wat betreft de problematiek met fietsafgifte is er ook dit jaar weer geen handhaving geweest. Mijn fractie dringt al hier al jaren op aan en ook in de behandeling van het volgende agendapunt zal hierover nog wat worden gezegd. Het is eerlijk gezegd mijn fractie een flinke doorn in het oog dat ondanks onze vele oproepen deze handhaving niet wordt opgepakt.

Een eventueel overdekte fietsenstalling staat bij de PvdA hoog op het wensenlijstje. Is deze stalling op korte termijn realiseerbaar op een zodanige wijze dat bij een herinrichting van het haventerrein er geen hoge kosten nodig zijn als de stalling verplaatst moet worden.

Een probleem in het havengebied zijn openbare toiletten. In de terminal zijn die aanwezig, maar de terminal is niet altijd geopend. Aandacht hiervoor is gewenst. Alleen in het hoogseizoen is een mobiele toilet unit aanwezig op het haventerrein. Dat is wel een goede zaak.

Mijn fractie is zeer verheugd over de komende sessies met Atelier X. Die gaan ondermeer over het probleem van schade die de huizen aan de haven kunnen oplopen bij extreem hoog water. Hopelijk rolt hier een goede oplossing uit.

Een van de belangrijkste items in de startnotitie is de plaats van de afmeervoorziening voor de vrachtschepen. Iedereen is zich er van bewust dat vooral het vrachtverkeer voor in het bijzonder de fietsers bedreigend kan zijn. De verwachting is dat er nog steeds meer vrachtverkeer bij komt. Hoe moeten we dit gaan oplossen. Er zijn nu drie alternatieven aangeboden waarbij in de openbare sessies over dit onderwerp doorschemert dat optie 3 bij het Lichtje een lichte voorkeur heeft.
Mijn fractie wil hier een zorgvuldige afweging in maken. Aan alle opties kleven naast voordelen ook vaak nadelen, soms zelfs grote nadelen. De PvdA heeft het standpunt dat optie 2 bij de werkhaven geen goede optie is. Niet alleen door insprekers op de openbare bijeenkomsten kwamen grote bezwaren naar voren, er zijn ook al de nodige argumenten in de diverse onafhankelijke rapporten naar voren gebracht om niet voor deze optie te kiezen. Het enige alternatief zou een verlegging van de dam zijn, maar door de lengte wordt dat een hele dure operatie en ook omdat het om Natura 2000 gebied gaat zal dat de nodige problemen opleveren. De enige winst is dat het vrachtverkeer nier meer over de WB-kade rijdt. Naar ons idee worden hierbij de kosten vele male hoger dan de baten. Optie 2 valt voor ons dan ook af.

Dan blijven locatie 1 het havengebied en locatie 3 bij het Lichtje over. Een keus hier tussen maken is moeilijker. Laten we met locatie 3 beginnen.
In de rapporten staat duidelijk hoeveel knelpunten te overwinnen zijn om dit te kunnen realiseren. Wij voorzien een zeer kostbare en langdurige procedure met ongewisse uitkomst. Niet alleen de technische en milieu aspecten zijn lastig, het beeld van Dellewal, de baai van Terschelling, zal drastisch veranderen door het zicht op extra dammen, aanleggende schepen en rijdende vrachtauto’s. Deze verandering zal een flinke verslechtering van de beleving van de baai opleveren. Iedereen die wel eens bij het Lichtje staat of uitkijkt vanaf de, in de startnotitie zo genoemde, Waddenbelvedère weet wat een mooi en ongerept plaatje dit oplevert. Een daarbij komend feit is dat de Beelden uit Zee moeten verdwijnen van deze plek. Hier zijn vaak eilanders en toeristen te vinden die genieten van het ongestoorde uitzicht. Het is geen onoverkomelijk voortvloeisel, maar komt wel bij de negatieve gevolgen die ontstaan bij de keus voor locatie 3.
Uit ons openbaar spreekuur kwam naar voren om deze optie nog niet af te schieten.
Het zou goed zijn om deze nieuwe haven te visualiseren, dat geeft een beter beeld dan er alleen over praten. Er moeten in ieder geval extra dammen komen om de insteekhaven te beschermen. De suggestie om de haven bij de Vleugeldam aan te leggen, zou dan ook gevisualiseerd moeten worden.
Het verkeer zou niet over de dam rijden, maar kan op een soort brug op pilaren rijden. Ook kwam de suggestie uit het spreekuur dat dit soort noodzakelijke infrastructurele werken voornamelijk door Rijkswaterstaat zouden moeten worden uitgevoerd. Een gemeente als Terschelling kan zo een duur project niet alleen aan.
Buiten de nadelen die al eerder zijn genoemd, komt naar voren dat toch nog veel vracht, dus vrachtauto’s, via de gewone veerboot naar het eiland komt, Vooral in de winter zal dit het geval zijn. Vrachtauto’s zullen dus toch nog over de WB-kade en Van Heusdenweg rijden. Kan het college laten uitzoeken hoe de rederij dit in de toekomst ziet. Zal het grootste deel van de vracht met de Noord-Nederland worden aangevoerd of is dat voornamelijk in het hoogseizoen. Daarnaast is belangrijk om te weten hoeveel vracht Rederij Waddentransport overzet. Voordat mijn fractie een definitief antwoord kan geven op de vraag voor welke locatie wordt gekozen, moeten we eerst dit soort cijfers weten en zou een visualisatie veel helpen. Dat is dan hopelijk wel een eerlijke visualisatie. We hebben de ervaring dat deze soms niet helemaal waarheidsgetrouw zijn.
Kortom mijn fractie is niet echt gelukkig met locatie 3, ondanks de voordelen.

Er blijft dan alleen maar locatie 1 over op het huidige veerhaventerrein. Ook hieraan kleven de nodige bezwaren. Het vrachtverkeer over de haven blijft. Maar hiervoor zijn hopelijk oplossingen te vinden. Evenals een verontruste burger die ons per email zijn bedenkingen kenbaar maakte tegen locatie 3, denken wij dat er oplossingen te vinden zijn voor locatie 1 waardoor er geen onomkeerbare schade aan onze Terschellinger Baai wordt aangericht. Hiermee blijft het unieke karakter van het levendige dorp en haven behouden. Deze schrijver stelt voor om de damwandrevisie te betrekken bij de havenvisie. Dan kan er, op wellicht iets langere termijn, een uitstekende verkeersstroom scheiding gerealiseerd worden. Het blijft een feit dat alle verkeer over de WB kade blijft rijden, maar hiervoor zijn vast ideeën te ontwikkelen om in het bijzonder de fietsers een veiliger gevoel te geven. Ondanks het feit dat er nog nooit een ongeluk is gebeurd, houden veel fietsers, vooral die met kinderen, een onveilig gevoel bij grote drukte met in het bijzonder zwaar vrachtverkeer. Dat is ook goed voorstelbaar. Een scheiding van de verkeersstromen zou een oplossing kunnen zijn. De instelling voor een 30 km zone zal zeker ook bijdragen aan de veiligheid. Als de keus valt op locatie 1 en de damwandrevisie wordt daarin meegenomen, dan moet er wel goed worden gekeken naar de trillingen van het zware verkeer. Dat kan van invloed zijn op de damwanden. Om de hiervoor geschetste redenen kiest de PvdA in eerste instantie voor optie 1 in samenhang met maatregelen om het voor alle verkeersdeelnemers veiliger en aangenamer te maken. Een definitieve beslissing kunnen wij pas nemen als alle gegevens bekend zijn over vrachtvervoer en ook een visualisatie van een aanleginrichting met bijbehorende aan en afvoerweg zal ook van invloed kunnen zijn op ons besluit.

Als laatste kan ik het niet laten, ook al als oud secretaris van Duikteam Ecuador er weer op te wijzen dat Ecuador met een C wordt geschreven en niet met een Q. Wij kunnen er ook niets aan doen dat dit bekende scheepswrak zo heet.