Motie B&Y tijdens raadsvergadering

28 september 2017

 

MOTIE

 

Voorstel # 6-2017

 

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 2017/61

 

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 26 september 2017

 

Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunning B&Y

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat
– in de raadsvergadering van 25 oktober 2016 een ruimtelijk kader voor het voormalig B&Y terrein is vastgesteld.

– in het vastgestelde kader voor het betreffende terrein uitgegaan dient te worden van de welstandscriteria die voor deelgebied 3 Waardevol dorpsgebied A (West en Midsland) in de Welstandsnota (23 mei 2008) zijn opgenomen;

constateert dat
– het verlenen van een omgevingsvergunning een bevoegdheid is van het college;

is van mening dat
– de bovengenoemde kaders die hierin door de raad gesteld zijn, niet voldoende meegenomen zijn in het oordeel van de welstandscommissie van d.d. ……

verzoekt het college om
– kritisch te kijken naar de Welstandsnota, in het bijzonder de welstandseisen die gesteld worden aan deelgebied 3 Waardevol dorpsgebied A (West en Midsland), in relatie tot de voorliggende aanvraag;

roept het college op om
– te zorgen dat het voorliggend plan, met name waar het het vooraanzicht aan de zijde van het Groene Strand betreft, volledig aansluit op de door de raad gestelde welstandskaders, zowel naar de letter als naar de geest;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Fractie PvdA
C. Oosterbaan, H. van Deelen,

 

W. van Deelen,

 

Fractie VVD
C.T. Lugt, D. Ruige

 

Fractie CDA
A. Romar, J. Lodder