Motie politiezorg

Door Christa Oosterbaan op 20 december 2017

Naar aanleiding van signalen uit de bevolking betreffende de politiezorg en openstelling van het politiebureau, heeft Christa Oosterbaan namens de gehele gemeenteraad van Terschelling de volgende motie ingediend.
De raad geeft hiermee een duidelijk signaal af en een opdracht voor de burgemeester.

 

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 19-12-2017

Onderwerp: Behoud van goede politiezorg Terschelling

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

1. Er sedert jaar en dag in algemene zin tevredenheid bestaat over het niveau van de politiezorg die op Terschelling wordt geboden;

2. dit resultaat bereikt is/wordt door de ‘dienders’ die op het eiland werkzaam en woonachtig zijn;

3. het fundament van de goede politiezorg is gelegen in het bestaan van ‘eilander agenten’ die het eiland goed kennen en ook de eilanders goed kennen;

4. het adagium van de Nationale Politie “Kennen en gekend worden” is.

5. de reguliere politiecapaciteit op Terschelling bestaat uit 8 fte’s en dat het Terschellinger politiekorps in de zomermaanden op een goede manier wordt ondersteund door agenten van de wal;

6. de reguliere/vaste bezetting van de politieformatie steeds vaker en steeds ruimer wordt aangevuld met zogenaamde Waddenpoolers;

7. de (vaste) eilander agenten steeds vaker voor een belangrijk deel van hun werktijd worden ingezet voor het uitvoeren van taken aan de wal;

8. als reden hiervoor genoemd wordt, dat er teveel brigadiers op Terschelling gestationeerd zijn;

9. dit een situatie is, die in het verleden zelf door de politieorganisatie gecreëerd is;

10. veel zaken op een eiland anders georganiseerd zijn dan ‘aan de wal’ (bijv. patiëntenvervoer, opvang en transport van arrestanten) en dat agenten die situatie goed moeten kennen;

11. politiewerk op Terschelling, anders dan aan de wal, ook plaatsvindt op het strand en in de uitgestrekte natuur.

12. Kennis van de natuurgebieden aantoonbaar een voordeel oplevert bij het uitvoeren van politietaken op Terschelling.

13. de bereikbaarheid van de politie de laatste maanden niet optimaal is geweest (openingstijden bureau en telefonisch).

Overwegende dat:

1. er zorgen zijn over het behoud van goede politiezorg op de wat langere termijn

2. die zorgen primair het gevolg zijn van het feit, dat het aantal agenten dat woonachtig is op Terschelling terugloopt en nog verder dreigt terug te lopen;

3. Terschelling, met Vlieland op de hielen, het eiland is dat op de grootste afstand van de vaste wal ligt;

4. de politie op Terschelling bij incidenten langer dan elders op zichzelf is aangewezen;

5. in vergelijking met andere Friese Waddeneilanden het aantal incidenten waarbij politieoptreden geboden is op Terschelling veruit het grootst is;

6. Waddenpoolers vaak niet voldoende bekend zijn met de lokale situatie (de weg kennen, de mensen kennen);

7. met het vervoer van agenten naar Terschelling en vice versa onevenredig veel werktijd is gemoeid en dat zulks onmogelijk kan leiden tot een efficiënte/effectieve inzet van politiecapaciteit;

8. gedurende een groot deel van het jaar circa 20.000 gasten bivakkeren op Terschelling en dat het lastig wordt als de hulpvrager en de hulpverlener allebei niet weten waar ze zijn en wat te doen;

9. Op Terschelling relatief veel horecazaken bestaan (>100) en agenten die zaken en de bijbehorende mensen moeten kennen en uit elkaar moeten kunnen houden;

10. Het aantal agenten dat in de dagelijkse praktijk feitelijk gelijktijdig actief is klein is (één duo), zodat snel en adequaat opgetreden moet kunnen worden;

11. Het behoud van ‘echte eilander agenten’ ook voor de werkgelegenheid op Terschelling van bijzonder belang is;

12. Waddenpoolers die voor het eerst of bij wege van uitzondering een politiedienst op Terschelling draaien de vereiste politiezorg niet kunnen leveren.

Is van mening dat:

1. Uitgangspunt is en moet blijven ‘zoveel mogelijk vaste agenten’ woonachtig op Terschelling

2. Wanneer zowel inwoners, agenten, de gemeenteraad en de burgemeester tevreden zijn over de kwaliteit van politiezorg het onverstandig is daar aan te tornen door het onder 1 bedoelde uitgangspunt te verlaten.

3. Het veelvuldig moeten werken aan de vaste wal van de eilander agenten en daardoor het moeten invaren van agenten van de vaste wal om op het eiland te werken, voortkomt uit een bureaucratische werkwijze die ten koste gaat van de kwaliteit en kwantiteit van de goede politiezorg op Terschelling in de praktijk.

Roept de burgemeester op met de teamchef basisteam Noordwest Fryslân in overleg te treden om:

1. De zorgen van de gemeenteraad over te brengen;

2. Er bij de politieleiding sterk op aan te dringen de 8 fte reguliere politiecapaciteit volledig te laten vervullen door politieagenten die woonachtig zijn op Terschelling;

3. De onder 1 bedoelde zorgen ook over te brengen aan (de vertegenwoordiger in) het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland en aan de minister van Justitie en Veiligheid om te bewerkstelligen, dat de ‘waddentoets’ op onze uitzonderlijke situatie van toepassing wordt verklaard;

4. Erop aan te dringen dat de ‘eilander’ agenten zo weinig mogelijk diensten aan de vaste wal moeten voldoen.

5. De bereikbaarheid van de politie te verbeteren en die aan te laten sluiten bij de op de website van de politie aangegeven informatie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Fractie PvdA: C. Oosterbaan, H. van Deelen,

W. van Deelen, F.J. Tocila

Fractie VVD: C.T. Lugt, D. Ruige,

Fractie CDA: A. Romar, J.P. Lodder,

Fractie PBT: G. Kootstra

Fractie PBT: G. Schweigmann,

 

 

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan