Door op 23 september 2015

Motie raadsvergadering 22 september,onderwerp Zwembad

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 22 september 2015

Onderwerp: Voortbestaan zwembad voorziening
De Raad, gehoord de beraadslaging,
Ø  constaterende dat het college in de kadernota aankondigt de exploitatiebijdrage aan het zwembad vanaf 2017 te laten vervallen
Ø  het college mogelijke privatisering onderzoekt
Overwegende dat:
Ø  met name de functies schoolzwemmen, therapeutisch zwemmen, zwemmen voor ouderen en recreatief zwemmen daarbij aandacht behoeven;

Ø  het essentieel is voor het toeristisch product Terschelling om deze slechtweer voorziening van formaat in de huidige vorm te continueren.

Is van mening dat:

Ø  het zwembad moet openblijven in professioneel beheer;

Ø  het zwembad onmisbaar is voor jong en oud op Terschelling;

Ø  de financiële risico´s groot zijn en dat met spoed actie dient te worden ondernomen.

Ø  Er een gedegen plan moet worden gemaakt, waarbij de kansen volop worden benut om deze voorziening te blijven faciliteren op het eiland.

Roept het college op:

Ø   met voorstellen te komen die het voortbestaan van het zwembad als voorziening in de huidige vorm garanderen;
Ø   alles te ondernemen om deze voorziening, te continueren;
Ø   de raad alternatieven en mogelijkheden aan te bieden zodat er tijdig financiële maatregelen kunnen worden getroffen;
Ø   eenduidig en helder met de eilander bevolking te communiceren over voortbestaan zwembad;
Ø  de voortgangsrapportage voor 2 februari 2016 te verstrekken aan de raad. :  en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

Fractie PvdA:  H. van Deelen,W. van Deelen,T.M.L. Schroders,

Fractie PBT  G. Schweigmann,G. Bos, G. Kootstra,