16 maart 2015

MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN AUKJE DE VRIES besluitvorming gaswinning

Voorgesteld 11 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Terschelling een uniek maar kwetsbaar natuurgebied is dat goed beschermd dient te worden;

overwegende dat de zoetwatervoorziening kwetsbaar is; overwegende dat er nog veel onduidelijk is over de plannen;

overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft aanbevolen dat ervoor gezorgd moet worden dat het burgerperspectief structureel en herkenbaar meegenomen wordt in de besluitvorming door provincie en gemeenten een rol te geven;

verzoekt de regering, uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen, in het eventuele MER (milieueffectrapport) nadrukkelijk de gevolgen voor natuur en toerisme mee te nemen en de provincie en gemeenten een duidelijke rol toe te kennen, en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Aukje de Vries