Door Christa Oosterbaan op 9 juli 2017

Nieuw agrarisch bouwperceel aan het Zedjespad in Formerum.

De aanvrager heeft een bestaand bedrijf, de ‘Kudde van Terschelling’. De kudde bestaat uit schapen en enkele koeien. Omdat de aanvrager zelf geen bedrijfsruimte had, is destijds een stal gehuurd voor het vee. Binnenkort vervalt deze optie. Er zal dus bedrijfsruimte moeten komen om het bedrijf voort te zetten. Er is gezocht naar alternatieven, maar die zijn niet gevonden. Dit zou inhouden dat het bedrijf gestopt zou moeten worden. De eigenaar van de kudde is er onlangs in geslaagd een perceel aan te kopen aan het Zedjespad in Formerum. Dit perceel ligt dicht bij de stal die nu wordt gebruikt. Er is op de aangekochte grond echter geen agrarisch bouwperceel en bouwvlak aanwezig. De aanvrager wil een stal bouwen plus bedrijfswoning.
Voor de bouw dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.

Zoals een ieder weet zijn de Terschellinger boeren één van de belangrijkste schakels in het behoud van de polder

Dit houdt natuurlijk niet in dat alles daar kan en mag!!

In het Ontwikkelplan Terschellinger Polder van 2012 staat ondermeer in het hoofdstuk “De kansen in de Terschellinger polder” dat de landbouw vernieuwt. Voor deze vernieuwing moet voldoende planologische ruimte zijn. Inzet zal zijn de nije pleats aanpak, waarbij op basis van maatwerk nieuwe bedrijfsgebouwen kunnen worden ingepast bij de dorpen. Er heeft bij deze aanvraag een Nije Pleats sessie plaatsgevonden. Daarnaast is de aanvraag getoetst aan provinciale en gemeentelijke regels.
Een en ander is beschreven in de bijbehorende stukken.

Voorop staat dat het open polderlandschap behouden blijft in dit plan. Er wordt niet ten zuiden van het polderpad gebouwd. Toch zijn er nog wat vragen die voor ons niet helder zijn verwoord in de stukken.

De aangevraagde stal ligt op een cultuurhistorisch passende plek en ook de ligging dicht bij de dijk is passend.
– Wij vragen ons af wel of de stal wel zo hoog moet worden, maximaal 10m.
– Wat de bouw van de bedrijfswoning betreft zijn wij ook kritisch.
We begrijpen de noodzaak van een bedrijfswoning bij een schaapskudde, maar uit de bijgevoegde stukken zijn de welstandseisen die opgelegd worden niet duidelijk verwoord en dat geldt ook voor de stal.
– De bouwwerken mogen niet detoneren in dit gebied. Graag horen wij van het college of hiervoor al regels op papier staan. Een van de adviezen van Nije Plaets is om een boomwal te planten om het zicht op het bedrijf te beperken. Deels is er al bestaande begroeiing, maar die is niet voldoende.
– Is er toezicht op het nakomen van deze nieuw aan te leggen beplanting?

Tot zover onze vragen.

Verder hebben wij aan het einde van de middag nog een reactie ontvangen van de TCV. Wij zijn erg benieuwd naar de beantwoording van het College hierop. Zelf hebben wij deze reactie nog niet goed kunnen bekijken.
Ook horen wij graag de beantwoording van College op de insprekers.

Dank u wel voorzitter.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan