Door Flip Tocila op 28 november 2016

Scheepstra

Voorzitter, 

De aanvraag van dhr. Scheepstra voor een omgevingsvergunning voor het hergebruiken van een vrijstaand recreatieverblijf op het perceel Oosterend 15 te Oosterend is voor ons technisch gezien, geen moeilijke afweging.

Natuurlijk begrijpen wij dat dhr. Scheepstra dit graag wil en de gunfactor is er ook absoluut, maar dat mag bij het beoordelen van dergelijke aanvragen geen rol spelen. 

Vigerend beleid maakt het eenvoudigweg niet mogelijk. De schuur waarom het gaat is jarenlang niet gebruikt als recreatiewoning en de bewijsstukken van de aanvrager maken niet duidelijk dat dit wel het geval was. De meegestuurde foto’s van de begeleidingsbrief van de heer Scheepstra geven geen enkele indicatie dat de schuur gebruikt is als recreatiewoning. De waarde van deze foto’s is slechts cultuurhistorisch. 

Een later nagestuurd afschrift van een brief van 12 maart 2005 geeft alleen maar aan dat er een verzoek is geweest van de heer Scheepstra om bij een nieuw te maken bestemmingsplan Buitengebied de bestemming te kunnen wijzigen in een recreatieve bestemming. De heer Scheepstra geeft in deze brief duidelijk aan dat hij destijds op de hoogte was van de onmogelijkheid om de bestemming te wijzigen. Wij zijn wel benieuwd naar het antwoord van de gemeente op deze brief. Kan het College ons dat nog toesturen?

 

Bij het spreekuur van de PvdA afgelopen donderdag, kwam uit de zaal naar voren dat er wel gevallen zouden zijn, waardoor er ook voor de heer Scheepstra het recht zou moeten zijn om de bestemming te wijzigen. Er is bij onze fractie echter geen enkele indicatie dat er vergelijkbare gevallen zijn, waaraan de heer Scheepstra rechten zou kunnen ontlenen. Bewijs voor deze uitzonderingsgevallen zijn tot nu toe niet geleverd. In ieder geval heeft de gemeenteraad de laatste jaren niet ingestemd met een vergelijkbare aanvraag.

 In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het in onze optiek niet wenselijk het beleid te herzien en daarmee vele nieuwe recreatieverblijven toe te staan.

 Wij zijn ervan overtuigd dat door een bestemmingsverandering hier wel toe te staan, we een groot precedent scheppen. Er zouden nog vele schuren omgebouwd mogen worden tot recreatiewoning.

Onder het huidige beleid, waar wij dus nog steeds achter staan, zien wij geen andere mogelijkheid dan in te stemmen met het collegevoorstel en daarmee de aanvraag te weigeren.