Startnotitie Masterplanhaven

Door Flip Tocila op 9 juli 2017

De startnotitie Masterplan haven is een veelomvattend plan waarin zaken staan die ver voorbij deze raadsperiode invloed hebben.
Daarom moet er uiterst zorgvuldig worden omgegaan met beslissingen over Masterplan haven.
Duidelijk is dat er een masterplan moet komen om te voorkomen dat er steeds ad hoc moet worden beslist, maar omdat de plannen van de aanleginrichting nog in onderzoek zijn, lijkt het mijn fractie beter om de uitkomst hiervan eerst af te wachten.
De drie verschillende plaatsen van de afmeerplaats vrachtboot kunnen van invloed zijn op de diverse ideeën die worden aangedragen in de startnotitie.

Het is een goede zaak dat burgers en gebruikers zijn betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Dat daarbij zaken voorkomen waarover verschillende meningen zijn, is logisch. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Mijn fractie wil nog wel een aantal zaken aandragen die gebruikt kunnen worden voor een definitieve versie van de startnotitie.

Laat ik beginnen dat het mijn verbazing wekt hoeveel regels, wetten, richtlijnen en dergelijke rusten op dit gebied zoals de Kaderrichtlijn Water, de Vogel en habitatrichtlijn, Natura 2000, het Natuurnetwerk Nederland, de structuurvisie Infrastructuur en ruimte, het besluit algemene regels ruimtelijke ordening, de ladder voor duurzame verstedelijking, het streekplan Fryslân, de Provinciale verordening Romte. De Waddenvisie, de streekagenda Waddeneilanden, TS25, het landschapsontwikkelingsplan, bestemmingsplannen en wellicht nog meer. Dat zou eigenlijk eenvoudiger moeten kunnen.

In de inleiding van de notitie staat dat de gast/consument steeds kritischer wordt. Dat zal in bepaalde gevallen wellicht zo zijn, maar is dat ook zo krachtig aanwezig bij de beleving van het havengebied dat er een zo ambitieus en ingrijpend plan nodig is. Daarbij wordt gesteld dat dit plan voor de komende 15 jaar is. Dat is een vrij korte tijd voor zoveel aanpassingen als het plan voorstelt.

Laat ik een paar punten bespreken en starten bij het Zeeliedenmonument. Dit is inderdaad een prachtige plek met het markante standbeeld. Dat er een opknapbeurt nodig is, is zeker, maar of het dan gelijk iets met tribunes moet worden, dat is de vraag. Mijn fractie pleit voor een opknapbeurt die past bij het karakter van Terschelling.

Dicht bij het monument ligt havenhoofd-P een geliefde wandeldam. Wat veel mensen niet weten is dat op deze dam unieke mos- en korstmossen groeien, zoals het zeeachterlichtmos. Dit is de enige plek in Nederland waar dit soort mossen groeien. Havenhoofd P is nu niet meegenomen in het plan, maar het verdient wel aandacht dat deze dam behouden blijft, zoals hij nu is.

De herinrichting van het veerhaventerrein is hard nodig. Dat kwam ook als belangrijkste punt uit de diverse sessies. Terecht wordt gesproken over de vele hekken die geen functie meer hebben, de verdekte opstelling van openbaar vervoer en taxi’s, de lange looplijn naar de sneldienst en het aanzicht met al die geparkeerde auto’s. Daarnaast de fietsproblematiek, het ontbreken van stalling voor eilanders, studenten enz., maar ook de naar onze mening uit de hand gelopen fietsverhuur. Het is de vraag of uitgifte op grote schaal nog wel op het havenplein moet plaatsvinden. Veel mensen boeken van te voren een fiets, bagagevervoer is aanwezig en openbaar vervoer ook. Bij de belangrijkste gastenverblijfconcentraties zijn fietsverhuurders aanwezig, dus een groot deel van deze activiteiten zou beter gespreid plaats kunnen vinden.

Een probleem in het havengebied zijn openbare toiletten. In de terminal zijn die aanwezig, maar de terminal is niet altijd geopend. Nederland is niet sterk in het hebben van openbare toiletten. In diverse landen om ons heen is dat veel beter geregeld, vaak gratis maar ook betaalde varianten voldoen. Aandacht hiervoor is gewenst

De dorpsentree en informatie zouden inderdaad veel beter kunnen. Dat ziet er nu niet uitnodigend uit

Er worden niet veel woorden vuil gemaakt aan de schade die de huizen aan de haven kunnen oplopen bij extreem hoog water. Hogere keermuren zijn niet wenselijk volgens de startnotitie en wij denken er ook zo over. Echter, andere technische mogelijkheden worden verworpen vanwege te hoge kosten. Mijn fractie pleit om hier meer onderzoek naar te doen. Zo zijn er technieken in ontwikkeling en zelfs uitgevoerd met keringen die in de grond zitten en alleen als het nodig is omhoog komen. Dit schijnt erg duur te zijn, maar wellicht is een gefaseerde installatie, te beginnen op de laagste plek, wel in de toekomst uitvoerbaar.
Het gaat mijn fractie te ver om te stellen dat de materiële schade aan huizen door overstroming niet of nauwelijks opweegt tegen de kosten van waterkeringen. Er zou voor de zomer van 2017 een plan van aanpak liggen voor maatregelen tegen hoogwater. Dat plan moet dus opschieten. Misschien dat we daardoor wat wijzer worden.

In de startnotitie staan diverse subjectieve meningen over situaties die lang niet iedereen onderschrijft. Zo zou het pad langs Dellewal saai zijn. Dat ligt helemaal aan je interesse. Als je veel prikkels wilt, zoals in stedelijke omgevingen, dan is het misschien wat saai, maar er is zoveel te beleven aan uitzichten over het glinsterende water, de vele vogels, bijzonder planten, wolkenluchten, noem maar op, alles dat Terschelling zo de moeite waard maakt om te bezoeken. Gasten komen naar Terschelling voor de natuur, de stranden, de eilander sfeer. Het hoeft hier geen grote stad allures te krijgen. Kneuterigheid is geen goed woord, maar laten we ons onderscheiden door eiland’s te blijven. Er zijn al genoeg gelikte plekken te vinden in Nederland. We kunnen kapitalen verspijkeren aan het opleuken van ons eiland, maar komt de gast daarvoor hierheen??. Kortom er staan genoeg zaken in de notitie die inderdaad een oppoetsbeurt nodig hebben maar hierover moet nog goed gepraat worden. Gelukkig gaan steeds meer van dit soort plannen gepaard met goede participatie van eilanders, deskundigen en gasten. Ook hier zal nog veel gepraat en overlegd moeten worden met bewoners, gebruikers en deskundigen om tot een goed eindresultaat te komen.