Vragen over de kruimelregeling

Door Christa Oosterbaan op 29 januari 2018

Tijdens de commissievergadering van 19 januari heeft Christa Oosterbaan namens de fractie van de PvdA de volgende vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder.

Kruimelregelingen:

De laatste tijd wordt er bij het verlenen van vergunningen nogal eens gebruik gemaakt van de zogeheten “kruimelregeling” welke onderdeel is van het besluit op Ruimtelijke Ordening (BOR)
Dit oa bij de Stoep, de bijenstal op Hornsjilde en nu lezen we het ook weer in de mail van de Stichting Sporen in het Zand over de Kaap.

Voor de mensen die niet zo thuis zijn in ruimtelijke ordening: de gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast en daarin is geregeld wat, waar en hoe er gebouwd mag worden en wat er in een dergelijk gebouw of op een stuk grond mag gebeuren.
Dit geeft rechten én rechtszekerheid aan inwoners. Zo kan je ervan op aan dat er niet zomaar overal een gebouw kan komen óf er ineens iets heel anders op een erf naast je gebeurt.
Je weet waar je aan toe bent dus. Wat mag je zelf en wat mag een buurman.
Wil iemand iets bouwen wat volgens het bestemmingsplan niet mag, dan moet je dit aanvragen via een bestemmingsplanwijziging of een binnenplanse afwijking.

Nu is blijkbaar iemand op het idee gekomen om de kruimelregeling te gaan gebruiken.
Dit is een regeling waardoor het College een vergunning voor een bouwwerk toch kan toestaan, ook al mag het niet volgens het bestemmingsplan. Wel moet er dan worden voldaan aan een aantal criteria.

De fractie van de PvdA maakt zich hier grote zorgen over.

Wij hebben een aantal vragen aan het College hierover.

1) Wie heeft bedacht dat we dit soort sluiproutes kunnen gaan gebruiken op Terschelling?

2) Bij de 2 verleende vergunningen hebben wij grote twijfels bij de motivatie en vragen wij ons af of dit stand houdt en maken wj ons zorgen over de precedentwerking die ervan uitgaat. Kan het College ervoor zorgen dat de gemeenteraad binnen 4 weken een memo krijgt over hoe deze kruimelregeling precies werkt en wat de gevolgen zijn voor bestemmingsplannen en beleidsnota’s? Hiermee bedoelen wij, wat kan de gemeenteraad doen om aan het roer te blijven als het gaat om ruimtelijke keuzes en dus ook om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden?

3) Bij 1 van de verleende vergunningen wordt TS25 aangehaald als motivatie om het toe te staan. Volgens de fractie van de PvdA is TS25 niet bedoeld om op een dergelijk detailniveau zaken te regelen voor individuele gevallen. Het is een toekomstvisie, waaraan nieuwe beleidsnota’s getoetst moeten worden. Er is nu 1 zin uitgehaald en op een bepaalde manier geïnterpreteerd, zonder de raad te vragen of deze zin wel zodanig bedoeld is. Met die ene zin is het verlenen van de betreffend vergunning onderbouwd. Is het College het met de fractie van de PvdA eens dat dit niet zo had gemoeten en de gemeenteraad hier vooraf op zijn minst een advies over had moeten geven?

4) Bij de andere verleende vergunning kan je je afvragen of je een gebouw dat niet bestemd is voor grondgebonden landbouw wel moet toestaan op agarische grond. Het beleid op Terschelling is nog steeds dat we agrarische grond niet voor andere zaken gebruiken dan voor agrarische bedrijven. Dit heeft te maken met de schaarste aan landbouwgrond op het eiland. Hoe staat het College daarin?

5) Deze vergunning is verleend voor een periode van maximaal 10 jaar. Hoe gaat het College ervoor zorgen dat dit gehandhaafd wordt? De termijn mag volgens deze regeling niet verlengd worden.

6) De eerst genoemde vergunning mag alleen verleend worden als er zicht is op legalisatie bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan. Dan wordt de gemeenteraad dus eigenlijk voor het blok gezet, zonder dat zij in beleid of verordeningen zich hierover heeft uitgesproken. Hoe ziet het College dit?

7) Is het College ervan op de hoogte dat veel gemeenten aanvullende beleidsregels hebben voor de kruimelregeling? De PvdA vindt dat er ook op Terschelling beleidsregels voor de kruimelregeling gemaakt moeten worden en wel heel snel. Wij hebben het idee dat de raad nu buitenspel worden gezet als het gaat om ruimtelijke ordening. Terwijl dat één van de belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad is. Zeker op Terschelling is ruimtelijke ordening altijd een hot item!

8) Kan het College toezeggen dat, totdat deze beleidsregels zijn vastgesteld, er héél terughoudend met deze kruimelregeling zal worden omgegaan en de raadscommissie om advies zal worden gevraagd alvorens de vergunning te verlenen? Het College mag deze regeling gebruiken maar het is geen verplichting. Er moet onderbouwd worden waarom een vergunning niet wordt verleend, vandaar die beleidsregels hierover.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan