16 maart 2015

Vragen van de leden Marcouch en Jacobi (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de aanwezigheid van de politie in Friesland

( vragen 4 en 5  zijn  van groot belang voor de Waddeneilanden.)
1.    Kent u de berichten “De politie houdt zes bureaus en zestien posten over”(Leeuwarder Courant 25-2-2015) en “Politie sneller aanwezig bij levensbedreigende situaties” (nu.nl 1))?

2.    Is het waar dat onder andere in de politieregio Noord-Nederland de streefnorm om in 85% van de gevallen bij spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig te zijn niet wordt gehaald en in 2013 zelfs in verslechterd? Zo ja, wat is de oorzaak van die verslechtering? Zo nee, wat is er dan niet waar?
3.    Wat wordt er concreet gedaan om in Noord-Nederland die streefnorm wel te gaan halen?
4.    Zijn er sinds 2012 al politiebureaus en –posten in Friesland gesloten? Zo ja, hoeveel en houdt het kleinere aantal locaties verband met het niet behalen van de genoemde norm? Zo ja, waaruit bestaat dat verband? Zo nee, waarom niet?
5.    Deelt u de mening dat er, mede gezien het grote aantal toeristen, op de Waddeneilanden voorzieningen nodig zijn om arrestanten vast te kunnen houden? Zo ja, zijn die voorzieningen er en indien die er niet zijn gaan die er alsnog komen? Zo nee, waarom deelt u die mening niet en hoe worden personen die op een van de Waddeneilanden worden gearresteerd dan wel vastgehouden?

1)    http://www.nu.nl/binnenland/4004146/politie-sneller-aanwezig-bij-levensbedreigende-situaties.html