Door Marika Spanjer op 4 april 2018

Bestemmingsplan Seinhuisje Commissievergaderin 3 april


Voorzitter;
In Nederland zij nog twee seinhuisjes te vinden: in Hoek van Holland en bij ons is dat het seinhuisje met zijn unieke plek en historie op Terschelling.
De Stichting Sporen in het Zand en Staatsbosbeheer hebben in 2011 een inrichtingsplan gecreëerd voor het seinpaalduin, met daarin een herbestemming voor het seinhuisje. Samen met een aantal initiatiefnemers is het seinhuisje nu aan de beurt.
Als PvdA staan wij niet te juichen om op deze plek een commerciële activiteit plaats te laten vinden. Dat neemt niet weg dat wij wel positief staan tegenover dit onderdeel van het inrichtingsplan, omdat op deze manier het huisje behouden kan blijven voor ons eiland.
Voor dit gebied geldt de Beheer verordening Natuurgebieden. Daarin wijkt dit plan af wat betreft de functie, maar door dit postzegelbestemmingsplan is het haalbaar, mits er rekening wordt gehouden met de geldende natuurregels en de primaire waterkering.
Het is voor ons als PvdA wel heel wat waard dat er, wat betreft het ontwerp, uit wordt gegaan van het bestaande pand. Met een uitbreiding van 10% wat dan onder de grond plaatsvindt kunnen wij leven.
Met nadruk op de unieke uitstraling van dit pand blijft het ontwerp en alles er omheen in hoofdlijnen intact. Enkel aan de buitenkant is er een kleine verandering boven de deur. De verbouwing met zoveel mogelijk natuurlijke materialen plaats vindt, dan ook voornamelijk aan de binnenzijde van het pand en onder de de grond plaats.
Het terrein rond het huisje wijzigt niet. Het huisje is alleen te voet bereikbaar. Niet met gemotoriseerd vervoer en er wordt geen verlichting aangebracht. In het kort even over de parkeer mogelijkheden, in het stuk wordt geschreven dat er geparkeerd kan worden bij de Werkhaven dat is juist maar niet handig er word bedoelt parkeerplaats bij de oude begraafplaats West. Er word ook gesuggereerd dat er geen significante parkeerdruk zal toenemen in dit gebied wij zijn het hier niet mee eens er is al parkeerdruk op West. De ondernemer zal op eigen grond
parkeergelegenheid moeten zoeken we hebben als gemeente hier een helder beleid over.
Ook de cultuurhistorisch waarde, wat nergens in een gemeentelijk stuk is vastgelegd maar wat wel degelijk terug te vinden is in en door het ontwerp heen, vindt de PvdA van groot belang. Wij waarderen het ook enorm dat er met de uiterste zorg naar gekeken is en mee gewerkt.
Bij het lezen van het stuk zien wij dat er aandacht wordt besteed aan de historie op een informatiebord bij het uitkijkpunt. Eerlijk gezegd vinden we dit wat te summier.
Het gaat zeker over meer dan het peilstation alleen. Het huisje hoort erbij en is voor veel eilanders een bijzonder plekje. Het gebruik als peilstation, maar ook zeker in de laatste jaren door eilander zendamateurs en niet te vergeten Radio Terschelling.
Hoe het ook kan zie je bij de bunkers op de Tiger. Hier is aandacht in een van de bunkers voor de mooie herinneringen die vele eilanders hebben aan de feestjes in hun jeugdjaren. Ook op deze manier neem je bezoekers mee in onze geschiedenis. Het is aan de stichting en SBB om hier een originele vorm voor te zoeken.
Als laatste punten zouden wij graag aandacht vragen voor de overlast die wordt ervaren door de omwonenden op en rond het seinpaalduin/ Kaapsduin. Met de gerichte vraag hoe er in dit gebied gehandhaafd wordt en wat er in samenspraak met SBB aan gedaan kan worden.
Als PvdA gaan wij akkoord met het voorstel om een bestemmingsplanprocedure te starten voor dit project.
Blz. 58 van het herinrichtingsplan zien wij een plaatje van een lift die op een rails loopt. Een zogeheten funiculaire lift. Als fractie zien wij hier geen meerwaarde in. Er is net een prachtig rolstoel pad aangelegd, wat erin voorziet dat ook minder validen van het uitzicht kunnen genieten.

Als PvdA gaan wij akkoord met het voorstel om een bestemmingsplanprocedure te starten voor dit project.

Marika Spanjer

Marika Spanjer

Ik ben geboren in Groningen in 1964. Sinds 1993 woon ik op Terschelling, samen met mijn man en onze 2 kinderen. Vanaf mijn 21ste jaar ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en heb daar binnen een verschillend aantal functies bekleed. Op dit moment werk ik bij Thuiszorg Het Friese land en ben werkzaam als

Meer over Marika Spanjer