Door Jan-Willem Adams op 13 september 2018

Handhavingsplan Drank en horecawet. Commissie 5 september

Dank u wel voorzitter.

De nota preventie en handhaving Drank en horeca wet is nauw verbonden met de nota gezondheidsbeleid 2018-2021 en zal na goedkeuring als bijlage worden toegevoegd aan deze nota. De eerste vraag is dan ook. Waarom is er niet gekozen om beide nota’s als 1 agendapunt te behandelen?

Evenals het vorige stuk is ook deze nota naar onze mening te algemeen en summier. Ook bij dit stuk zouden wij graag zien dat dit terug komt in een uitvoeringsprogramma. Wij verwachten dan ook van het College dat dit uitvoerig terug zal komen in het handhavingsjaarprogramma. 

Wat de Fractie van de PvdA het meeste zorgen baart is het feit dat na de gedwongen overstap naar de reguliere handhavingsmethode het nalevingspercentage van verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 fors naar beneden is gegaan nl. van 82% naleving in 2016 naar slechts  50% in 2017.  Terwijl hetzelfde externe bureau dat nu de controle s uitvoert deze ook uitvoerde in het kader de Jong Proef Preventie Methodiek. (JPPM).

  Mijn Fractie vindt dit een zeer zorgelijke situatie. In het stuk is echter niks te lezen over de oorzaak van deze daling en vind in het preventie en handhavingsplan ook geen concrete oplossingen. Is er iets veranderd in de frequentie of methodiek van handhaving of ligt hier iets anders aan ten grondslag? En zo ja wat?

Tot zover voorzitter.