Jaarstukken 2018

23 mei 2019

Jaarrekening 2018 laat een veel minder negatief beeld zien dan verwacht. Resultaat wat verwacht werd was een tekort van 530.000,- maar door incidentele meevallers is dit teruggelopen tot een tekort van 130.000.

Tuurlijk het zijn incidentele meevallers, maar toch mooi meegenomen, want dit heeft ook een positief effect op de stand van de Algemene Reserve en daarmee op ons weerstandsvermogen.

Een compliment aan het College omdat alle zaken die naar 2018 waren doorgeschoven via de reserve budgetoverheveling zijn uitgevoerd.

In de overheveling van budgetten dit jaar zit wat de PvdA fractie betreft nog wel een vraag: bij de behandeling van het document Tijdig de bakens verzettenis door de raad besloten, het budget voor de blauwe zone op de haven voor 2019 te schrappen.

Waarom vindt het College het dan wel nodig om het budget wat er nog staat hiervoor uit 2018, nu wel weer over te hevelen? (Blz.28)

De volgende vraag hebben we ook schriftelijk gesteld, maar we zijn nog niet helemaal tevreden met de beantwoording. Vraag: wij hebben signalen en ook voorbeelden dat de WOZ-waarde van recreatiewoningen die op erfpacht grond staan van SBB, gemiddeld genomen lager zijn dan vergelijkbare recreatiewoningen die niet op erfpachtgrond staan van SBB?

Hoe kan dit? Mist de gemeente daar niet een flinke opbrengst op de OZB?

Het antwoord wat wij hierop kregen ging uit van een tegenovergestelde situatie. Dus dat eigenaren van huisjes op erfpacht een lagere WOZ wilden en dit is afgewezen door de rechtbank.

Graag nog een uitleg of verder onderzoek door het College hiernaar.

Verder missen wij op blz.22 een overzicht hoe het resultaat bestemd moet worden.

Er wordt op blz. 25 gezegd dat de meeropbrengst toeristenbelasting toegevoegd zal worden aan de reserve recreatie, maar dit vinden wij niet terug in het voorstel tot bestemming van het resultaat.

Dit zou namelijk ook tot gevolg hebben dat er niet 130.000,- maar 225.000,- uit de AR gehaald zou moeten worden. Waardoor het weerstandsvermogen ook daalt met 95.000,- omdat de reserve recreatie niet onder het weerstandsvermogen valt.

Dit is eigenlijk ook best een bijzondere, aangezien het weerstandsvermogen er is om grote tegenslagen te kunnen opvangen. Dit kan gaan om allerlei zaken, maar ook bijvoorbeeld door een flinke terugloop van gasten door een milieuramp oid. Wat ons betreft zou de reserve recreatie dus ook onder het weerstandsvermogen kunnen vallen. Dit wil niet zeggen dat we dit geld gaan uitgeven aan andere zaken dan we nu bedacht hebben, maar het is toch een backup en maakt onze weerstandscapaciteit groter. Hoe staan de andere fracties en het College daar tegenover?

Dan zien we nog op blz.143 onderaan een stukje tekst over het woon- en leefklimaat op de Campus. In het vakje Wat hebben we bereikt?blijft het angstvallig leeg….

Dus College wat is er concreet bereikt?

Dan komen we bij het accountantsrapport. De accountant heeft een verklaring met beperking afgegeven. Dit is helaas al een aantal jaar het geval en heeft te maken met de cijfers vanuit de Dienst Sociale Zaken. De accountant van de Dienst heeft nog geen goedkeuring gegeven, waardoor die cijfers in de jaarrekening bij ons ook nog niet geheel zeker zijn. Wat wij eerder al hebben begrepen is dat ook de accountant van de Dienst weer zit te wachten op een goedkeuring van de accountant van het SVB in Groningen. Klopt dit nog steeds? En moeten we als VFG of VNG hierover niet eens aan de bel trekken bij de verantwoordelijke minister?

Verder komt de accountant met een aantal aanbevelingen die wat onze fractie betreft opgevolgd zouden moeten worden.

Als afsluiter het volgende: de kosten die betrekking hebben op het Sociaal Domein blijven een onzekere factor. Het is een open einde regeling en wat de fractie van de PvdA betreft is het ook niet wenselijk om te bezuiniging op zorg voor je inwoners.

Dat de kosten steeds hoger worden, kan ook zeggen dat we als gemeenten onze taken goed uitvoeren en steeds vroeger problemen signaleren.

De kosten zijn nu hoger maar zullen dan op de langere termijn kunnen teruglopen. Vraag is alleen wel of dat te zien zal zijn in de kosten die gemeenten maken voor het Sociaal Domein, of dat die kosten verderop in de keten bespaard zullen worden en dit zichtbaar zal zijn in de Rijksbegroting over een aantal jaar.

Wat de fractie van de PvdA betreft is het nog steeds een goede zet geweest om de taken op het gebied van WMO, participatiewet en jeugdzorg dichter bij de inwoners te brengen. Preventie en vroegsignalering zijn goed voor de mensen. Zorg dichterbij.

Echter het Rijk heeft veel te weinig geld hiervoor beschikbaar gesteld en komt maar mondjesmaat over de brug met extra geld. Zelfs nu gemeenten een noodkreet afgeven over de hoog opgelopen kosten, komt de minister met een fooi van 350 miljoen, waar een bedrag van 2 miljard nodig is.

Het is toch niet uit te leggen dat we als gemeenten moeten bezuinigen op voorzieningen omdat de zorgkosten hoog oplopen?

Wij vinden dat dit niet kan in een verzorgingsstaat als die Nederland hoort te zijn!

De minister neemt in onze ogen de lokale overheden niet serieus.

Wij vragen het College dan ook om in alle organisaties waar zijn deel vanuit maakt, zoals VNG, VFG, de Waddeneilanden, dit voortdurend op de agenda te houden en de minister aan zijn schoenveters te trekken.

Dank u wel, voorzitter.