Kaderbrief Fumo – Raadsvergadering 26-2-2019

Door Jan-Willem Adams op 27 februari 2019

Dank u wel voorzitter.

De Fumo, daar is hier in dit huis al het een en ander over gezegd voorzitter, en daar zal ik in dit betoog zeker nog wat aan toevoegen. in eerste instantie zal ik ingaan op de kaderbrief die nu voor ons ligt. Daarover heeft de fractie van de PvdA een aantal opmerkingen en een vijftal vragen.
De eerste gedachte die bij ons (en vast niet als enige bij ons) opkomt is: Hoeveel gaan we dit jaar extra betalen? Daar is in dit stuk niet zo heel veel van terug te vinden en zullen we moeten wachten op de komende begroting. Echter hopen wij een heel klein lichtpuntje te zien, op bladzijde 15 staat namelijk en ik citeer:

Effecten implementatie besluit VTH en deelnemersbijdrage
Met de effecten van het besluit VTH is in deze kaderbrief nog geen rekening gehouden. Verwacht
wordt dat de formatie zal toenemen naar 140 – 170 fte. De verwachting is dat door de groei het
integrale uurtarief een dalende tendens zal laten zien. De effecten van het besluit VTH verschillen per gemeente. Er zijn al gemeenten die deze taken deels of geheel hebben ingebracht. Voor deze
deelnemers (en ook voor de provincie Fryslân) zal de deelnemersbijdrage vermoedelijk lager worden.
Einde citaat.

Helaas zijn de cijfers op dit moment nog niet bekend. De Fumo geeft aan dat het nog niet zeker is dat ze deze cijfers al in de begroting voor 2020 kunnen verwerken. Mijn vraag aan de wethouder is of zij binnen de Fumo toch aan willen dringen op het verwerken van deze kosten in de begroting omdat het voor de deelnemers van belang is om z.s.m. duidelijkheid te hebben over de financiële effecten van het implementatie besluit VTH.
Men wil toewerken naar de Fumo 2.0, Een gezonde dienst die haar taken naar behoren uit kan voeren. Dit kost natuurlijk geld, wat door de deelnemers betaald moet worden.
Elke gemeente heeft een aantal verplichte taken die bij de Fumo ondergebracht moeten worden hier ontkomen wij (helaas) niet aan.
Daarnaast heeft de gemeente Terschelling op aandringen van de Fumo zelf ervoor gekozen om ook de BRIKS taken bij de Fumo onder te

brengen. Wij waren hiermee de eerste Friese gemeente. Mijn fractie wil graag weten hoe het zit met de financiering van de Fumo 2.0.
Betalen wij via de BRIKS taken mee aan de Fumo 2.0?
Voorzitter dan nog een vraag die niet direct met deze kaderbrief te maken heeft.
In het eilandakkoord hebben wij gevraagd om een evaluatie van de Fumo. Kan de wethouder aangeven hoe ver het staat met deze evaluatie en welke stappen er ondertussen al genomen zijn?
Tot zover eerst voorzitter.