Door Christa Oosterbaan op 13 september 2018

Kadernota 2018. Commissievergadering 4 september

Dank u wel voorzitter,

Allereerst wil de fractie van de PvdA opmerken dat deze kadernota inhoudelijk, er stukken beter uitziet dan de vorige. Daar alvast de complimenten voor!

Zoals al eerder opgemerkt, vinden wij het wel lastig om goed uit elkaar te halen wat nu betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar en hoe dit begrotingsjaar er voor staat en wat voor de nieuwe begroting van toepassing is.

We weten dat dit op een eerder verzoek van de gemeenteraad nu als 1 document wordt gepresenteerd, maar we merken in de praktijk dat het niet ideaal is.

De PvdA fractie zou graag weer 2 documenten zien, zodat wij onze controlerende taak gedurende het lopende begrotingsjaar aan de hand van de bestuursrapportage en begrotingswijzigingen, beter kunnen uitvoeren.

Dan naar de kadernota zelf, wij hebben hier uiteraard weer een aantal vragen en opmerkingen over.

Het is goed te zien dat veel meer zaken uit het Eilandakkoord nu een financiële vertaling hebben gekregen. Wij begrijpen ook echt wel dat dit nog niet voor alles mogelijk is en dat vele zaken bij benadering zijn. 

Zoals we lezen gaan de kosten voor de baten uit. Zeker vervelend dat we in de jaren 2020 en 2021 onder het, door onszelf vastgestelde, weerstandsvermogen komen.

Het Eilandakkoord is echter een ambitieus akkoord, wat geld zal kosten maar op de iets langere termijn ook alweer zorgt voor een ruim positief saldo.

Het is ook goed om de septembercirculaire van het ministerie nog even af te wachten. Hierna kunnen we dan de balans opmaken, over hoeveel we onder ons weerstandsvermogen zullen komen.

We willen echter ook een groot aantal zaken met voortvarendheid oppakken. De woningnood als grootste speerpunt, een slag maken op het gebied van duurzaamheid en milieu, meer in gesprek met eilanders en de lijnen daarbij korter maken en last but not least: zuinig zijn op het ons zo geliefde Terschelling.

We lezen dat op bladzijde 7 dat het Eilandakkoord verder geconcretiseerd isin uit te voeren stappen en er een planning voor de ambtelijke organisatie ligt. Dit betekent echt dat er hard gewerkt is en wij beseffen zeker dat er de komende jaren ook veel gevraagd wordt van de ambtelijke organisatie. Wij vertrouwen erop dat we met zijn allen hier de schouders onder zullen zetten.

De stand van zaken van lopende dossiers, zal ik grotendeels behandelen bij het volgende agendapunt.

Één opmerking hierover gaat over duurzaamheid. We lezen op bladzijde 11 dat met het huidige beschikbare budget er slechts een CO2 reductie van 14% in 2023 kan worden behaald.

We kijken erg uit naar het uitvoeringsprogramma, want dit is natuurlijk veel te weinig. Neem alleen al het feit dat in het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2030 er een reductie van 50% gehaald moet zijn.

Onze verwachting is dan ook dat hier meer geld naartoe zal moeten, maar ook dat het kabinet meer geld hiervoor zal uittrekken. Zeker gezien de laatste berichten in de media hierover. We wachten het uitvoeringsprogramma nog even af dus.

Het idee om een Programmafonds hiervoor in te voeren, spreekt ons erg aan. Wij denken dan aan een zelfde soort van systematiek als bijvoorbeeld bij de onderhoudsvoorziening Wegen en Paden. Een vast bedrag per jaar toevoegen, waarbij er het ene jaar meer en het andere jaar weer wat minder aan wordt uitgegeven.

De andere wijze van innen van toeristenbelasting:

Op bladzijde 15 wordt gesteld dat er € 100.000,- gereserveerd wordt voor een onderzoek naar een andere wijze van innen. Volgens ons is dit onderzoek allang gebeurd, wij horen graag van de wethouder wat hier bedoeld wordt.

De structurele onttrekking uit de Reserve Recreatie voor co-financiering, hoort wat de PvdA fractie betreft niet uit een Reserve gehaald te worden. Wanneer je voorziet dat iets structureel is, zouden we dat, volgens onze eigen nota Reserves en Voorzieningen, op moeten nemen in de exploitatie. Het zou dan niet nodig zijn ook, om nu al het saldo van die reserve aan te vullen met  €100.000,- vanaf 2021. Wij zetten daar vraagtekens bij. We hebben afgesproken een positief saldo op de toeristenbelasting aan deze reserve toe te voegen. We kunnen nu nog niet inschatten hoe de andere wijze van innen uitpakt. Daar wordt ook nog geen rekening mee gehouden in deze kadernota. Het lijkt ons dan wat voorbarig om wel alvast die €100.000,- toe te voegen.

Wij kunnen ermee leven dat deze andere manier van innen, per 1 januari 2020 ingevoerd wordt en lezen dat dit ook haalbaar moet zijn. Zal het nu dan toch echt gaan gebeuren?

Op blz.21 lezen we dat het school en maatschappelijke werk, extern ingekocht zal gaan worden.

Deze paragraaf roept toch wat vragen bij ons op.

Wat is de geschiedenis hierin en hoe zien de taken binnen het eilandteam er nu uit? Wat gaat er herverdeeld worden en hoe gaat de rol maatschappelijk werk hierin passen?

Er zijn met allerlei partners contracten afgesloten, om met elkaar de zorg op ons eiland goed te regelen. Wat maakt het maatschappelijk werk een andere partner dan de contractpartners die er al zijn (met een financieel plaatje van 22.000 en volgend jaar 44.000)? Wij vinden dit een heel hoog bedrag.

Beleidsvragen: hoe was het en hoe gaat het worden. Een korting op taken van het eilandteam is niet aan de orde of is het zo dat er vanuit het eilandteam door middel van het maatschappelijk werk een actieve zorgtaak is uitgevoerd? 

Per 1 januari 2019 krijgen gemeenten er nog meer taken bij, op het gebied van zorg. Zouden we daar niet juist op moeten anticiperen? Dus niet de formatie per 1 januari terugbrengen, maar op zijn minst op peil houden!

Verder over het eilandteam, de wens in het Eilandakkoord voor een neutrale plek. Dit om de drempel die door sommigen ervaren wordt om hulp te vragen lager te maken en in het beste geval weg te nemen. Er staat op blz.27, dat er pas in 2012/2022 een pilot zal worden uitgevoerd. Waarom pas dan? Voor ons als PvdA is dit veel te laat en hebben wij het gevoel, dat er heel erg ingewikkeld wordt gedaan over een vrij eenvoudige ingreep. Een voorbeeld hiervoor kan zijn het sociaal wijkteam in Nijlân Leeuwarden. Is het misschien een idee om daar eens te kijken en/of navraag te doen?

Onderwijs: een wens die naar voren vanuit het onderwijs zelf, in aanloop naar het Eilandakkoord, is om een toekomstvisie op te stellen voor het onderwijs om Terschelling. Uiteraard moeten de deskundigen hier nauw bij betrokken worden. Alleen wordt het voortgezet onderwijs niet genoemd in de paragraaf o blz. 25. Wij gaan ervan ut dat dit een omissie is!

Verkeer: wij balen er op zijn zachtst gezegd van dat een middenstreep blijkbaar niet meer mag. Dit was een unanieme wens van de verschillende vervoerders, bij de input voor het Eilandakkoord. Wij vragen de wethouder toch op zoek te gaan naar alternatieven.

We begrijpen dat de blauwe zone op de haven kan leiden tot parkeeroverlast in andere gebieden. Zaak is ook om eindelijk eens goed en heel duidelijk aandacht te geven aan het “lang-parkeerterrein” op de werkhaven. Om te beginnen met duidelijke bebording, zodat de gasten weten dat dit überhaupt bestaat!

Over het loslaten van het shared space principe bij een integraal verkeersplan, staat dat er maar 1 locatie buiten de bebouwde kom zo is ingericht. Oké, maar hoe zit het dan binnen de bebouwde kom? Ik noem alleen al even de WB kade, met  fietsers die als “remmend vlees” worden gebruikt. Vreselijke term, maar hij staat nog steeds zo in gemeentelijke stukken die te vinden zijn op de website via de zoekopdracht….

Er wordt aangegeven eerst de verkeersknelpunten aan te willen pakken, die al onderzocht zijn. Prima, maar het idee van een integraal plan was juist om niet weer nieuwe knelpunten te creëren. Wij vinden dus dat dit wel opgepakt zou moeten worden, dat kan dan na het aanpakken van die eerste knelpunten.

Bij de oversteekplaats naar de Campus zien wij toch graag dat er aanvullende maatregelen worden getroffen. Het lijkt er nu zo te staan dat er eerst een ongeluk moet gebeuren vóór we iets gaan doen, dat lijkt ons niet de bedoeling.

Ja er is een analyse uitgevoerd bij de behandeling van het bestemmingsplan, maar naar de mening van velen op het eiland, blijkt nu in de praktijk toch een onveilige situatie te bestaan.

Graag een reactie van de wethouder.

Openbaar Vervoer: de fractie van de PvdA zal eind deze week schriftelijke vragen indienen over het nieuwe beleid van Rederij Doeksen, dat eilanders nu ook geacht worden te boeken voor de langzame boot. Dit levert veel onrust en boosheid op, onder de eilanders merken wij, het tast een gevoel van vrijheid aan. Bovendien zijn wij afhankelijk van deze verbinding en vinden wij dat het College pal voor de belangen van de eilanders moet gaan staan! Wordt vervolgd dus….

Sport: We lezen op blz. 27 over het vervangen van sporttoestellen. Lijkt ons goed voor de veiligheid van het sporten, laat dat helder zijn. Maar het is niet iets wat voortkomt uit het Eilandakkoord en hoort dus niet in dit rijtje thuis wat ons betreft.

Dit is onderhoud.

Op blz. 59 onderaan staat “ Bij de overdracht van de exploitatie van het zwembad naar Optisport, is afgesproken dat de gemeente tot 1 juli 2032 eigenaar van het gebouw blijft. Dit is niet juist. Er is geen einddatum afgesproken over het gebouw. Dit willen wij aangepast zien in de definitieve versie. Het zou verkeerde verwachtingen kunnen wekken!

Wij zijn zeer verbaasd over de opmerking die geplaatst is mbt de manege in Hoorn op blz. 60.

In de middelste kolom wordt de laatste zin wat ons betreft geschrapt hierover en het stukje in de 3 kolom kan helemaal weg. Nee, de gemeente biedt geen ambtelijke ondersteuning bij een eventuele zoektocht naar een nieuwe locatie voor een manege. Zijn we nu betoeterd?!! Dat is aan een ondernemer en plannen van een ieder worden met open vizier en welwillend bekeken, via de gebruikelijke procedure.

Wonen: hier lezen we een zeer ambitieus en goed doordacht plan! Hulde daarvoor.

Het moet ook, want zoals al zo vaak aangegeven: de woningnood is schrijnend op het eiland.

Er staat echter 1 zin in, die wat ons betreft er direct weer uit kan: Er is extern onderzoek benodigd voor de locatie de Stoek in 2019 €40.000,-

Nee dus, dit is niet iets wat wij van boven op moeten en willen leggen! Wij willen deze zin graag veranderd zien in: Er is extern onderzoek benodigd voor locatieonderzoek waar woningbouw in Hoorn, volgens de inwoners daar zelf, wenselijk is!

Dan zien wij met vertrouwen de mening van hen daarover tegemoet.

Personele lasten blz.29: Hier staat dat het budget voor tbv de aanjager duurzaamheid nog opgevoerd moet worden. Waarom is dat niet al eerder gebeurd? Het desbetreffende amendement is al van vorig jaar.

Verder is het lastig om uit deze tabel te halen wat bijvoorbeeld de besparing is, die genoemd is bij het terugbrengen van de formatie van het eilandteam. Volgende keer graag iets specifieker, zeker als er verwezen wordt naar die tabel, zoals bij het eilandteam.

Bestuur: Is het een idee om eens van de andere eilanden te horen hoe zij werken en vergaderen? 

De gesprekken met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties die als zeer positief zijn ervaren, moeten echt snel een vervolg krijgen. Wij vragen de griffie om dit op te pakken en hier een plan van aanpak voor te maken.

Economie en toerisme: op blz. 53 staat dat er in de nieuwe bestemmingsplannen een regeling wordt opgenomen, die ruimte biedt voor o.a. ontwikkeling van bedrijven. Wat wordt hiermee bedoeld? Deze zin is voor meerdere uitleg vatbaar, graag wat specifieker. 

Cultuur: We hebben in het Eilandakkoord aangegeven dat het erg belangrijk is voor kinderen om de mogelijkheid te krijgen om kennis te maken met muziek. Nu begrijpen wij dat, wanneer een kind les krijgt in een muziekinstrument via de SMOT, dit voor de helft door de gemeente gesubsidieerd wordt.

Hartstikke mooi natuurlijk. Wij vragen ons af of dit niet leidt tot oneerlijke concurrentie voor de muziekschool de Notenboom. Wanneer kinderen daar les krijgen van een gediplomeerde muziekdocent, geldt deze regeling echt niet. Is dit geen oneigenlijke staatssteun?

Wij zien het liefst dat deze regeling ook gaat gelden voor leerlingen van de Notenboom. Zo maak je muziekonderwijs toegankelijker, zeker ook voor mensen met een smallere beurs.

Daarnaast is het zo dat je via de SMOT voornamelijk blaasinstrumenten leert te bespelen en bij de Notenboom andere instrumenten zoals piano, fluit, gitaar en viool, maar ook zangles kunt krijgen. Je ontneemt zo dan ook kinderen de keuzevrijheid, wanneer de ouders het niet zo breed hebben.

Hoe ziet College dit? En waar liggen de mogelijkheden?

Dit was onze inbreng voor de 1e termijn. Wij zijn zeer benieuwd naar de inbreng van de andere fracties en verduidelijkingen vanuit het College.

Dank u wel, voorzitter.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan