Motie kinderpardon

Door Jan-Willem Adams op 21 november 2018

Trots en blij dat onze motie kinderpardon door vrijwel de gehele raad is aangenomen.

voorzitter,

Deze motie gaat over kinderen die geworteld zijn in ons land. Ze wonen al meer dan 5 jaar in Nederland en spreken de taal van het land van herkomst van hun ouders niet. Een aantal jaar geleden hebben we hier op Terschelling ook een situatie meegemaakt dat kinderen dreigden te worden uitgezet en dat bracht een hoop maatschappelijke onrust met zich mee. Daarom voorzitter op deze dag. De dag van de internationale rechten van het kind de volgende motie.

 

MOTIE

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 20 november 2018

Onderwerp: Kinderpardon

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

* Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn, nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd;

* De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het zogenaamd meewerkcriterium;

*  Het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen en inmiddels 98% van de aanvragen van een Kinderpardon wordt afgewezen.

constaterende dat:

* Hierdoor uitzetting dreigt voor kinderen die in Nederland geworteld zijn, naar een land waarvan ze vaak niet eens spreken;

* Het kinderpardon breed wordt gedragen in de samenleving;

* Reeds vele gemeenten Terschelling voorgingen in het aannemen van een vergelijkbare motie;

* Het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn, de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet.

Verzoekt het college:

* Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid* te pleiten voor een reële oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon;

* Deze motie te sturen naar zijn contacten met de regering en in het bijzonder met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, en de leden van de Tweede kamer

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Fractie PvdA
C. Oosterbaan, M. Ramaker-Spanjer,

J.W. Adams, A. van Akkeren-Schol,

Fractie PBT
J. W. Smit, C. Muijskens,

Fractie CDA
H.K. van der Wielen,