Tijdig de bakens verzetten – Raadsvergadering 26-2-2019

Door Christa Oosterbaan op 27 februari 2019

Voorzitter,

We hebben bij de behandeling in de commissievergadering al uitgebreid over dit agendapunt gediscussieerd en dat verdient het ook.

Door externe factoren moeten we nog eens kritisch naar de eigen begroting kijken. Naar de uitgaven maar ook naar de inkomsten.

Dat heeft het College gedaan en is met een voorstel gekomen. Naar aanleiding van de discussie in de commissie is hierin het één en ander aangepast.

Fijn dat het College dit zo goed opgepakt heeft en geluisterd heeft naar de verschillende fracties.

Bij de behandeling van de kadernota in juni zullen we weer verder praten over de volgende jaren en welke maatregelen er nodig zijn om een goed meerjarenperspectief vast te kunnen stellen.

Vanavond beperken we ons tot de maatregelen voor 2019.

De fractie van de PvdA kan instemmen met het voorstel zoals het College dit vanavond voorlegt.

Nog een aantal opmerkingen:

We missen in het gemeenteblad een stukje over het niet uitvoeren van de blauwe zone aan de haven en de toezegging die de wethouder naar aanleiding van die discussie heeft gedaan over het opstellen van parkeerbeleid.

We zouden dit graag nog even bevestigd horen.

Dan over de organisatiekosten. Hier zijn wij kritisch over geweest bij de behandeling in de commissie. Bij de informatieavond die de griffier hierover georganiseerd heeft, is door College en directie uitleg gegeven.

De uitleg was op zich duidelijk, maar wij zijn nog niet overtuigd dat er niet toch op een verantwoorde manier efficienter met het personeelsbudget omgegaan kan worden, waardoor we ook daar wat op kunnen besparen zonder de dienstverlening aan onze inwoners en gasten tekort te doen.

Wij vragen het College dan ook hier toch voor de kadernota opnieuw kritisch naar te kijken.

De opmerking dat na het onderzoek door Wagenaar Hoes al veel minder is uitgegeven aan personeelskosten, nemen wij voor kennisgeving aan.

Dàt onderzoek en de reorganisatie die daarop volgde zijn nooit ingegeven door een noodzaak om te bezuinigen, maar om een frisse, eigentijdse organisatie met bijbehorende structuur te krijgen. Dat daar dan een kostenbesparing op heeft gevolgd kán, maar was niet de doelstelling.

De uitvoering van het BMC rapport zien wij als een vervolg op het hele proces van toen. Uit het rapport blijkt volgens de PvdA dat wat wij toen voor ogen hadden als gemeenteraad en College nog niet bereikt is.

Het geld dat daarvoor in de begroting staat willen wij dan ook echt alleen voor de implementatie van het BMC rapport gebruiken, zoals de voltallige raad ook in een motie heeft aangegeven vorig jaar.

Die motie kwam er op initiatief van Samen Terschelling en daar staat de PvdA nog steeds achter. Om datzelfde geld nu te gebruiken voor een nieuw onderzoek van BMC om zo het vergelijken van begrotingen van gemeenten mogelijk te maken kunnen wij niet ondersteunen.

Natuurlijk is het mooi om te kunnen vergelijken, maar dit kan ons nu geen extra geld gaan kosten.

Het lijkt ons zinniger om de vraag uit de motie die Samen Terschelling vanavond hierover zal indienen neer te leggen bij de accountant van de gemeenteraad, dan wel onze eigen rekenkamer. Daar is al budget voor.

Dank u wel, voorzitter.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan