Door Christa Oosterbaan op 8 februari 2015

Bijdrage PvdA raadsvergadering 03 feb.2015. “uitbreiding Camping Mast”

Voorzitter, Dit agendapunt verbaast ons nogal. Verscheidene malen is hier door de gemeenteraad een uitspraak over gedaan. Zelfs unaniem! Dit is aangevochten tot aan de Raad van State en hierin is de gemeente steeds in het gelijk gesteld.Welke argumenten zijn er volgens het College nu aan te voeren om af te wijken van een recent vastgesteld bestemmingsplan?De argumenten aangevoerd in het gemeenteblad zijn wat ons betreft, bij lange na niet voldoende om nu een ander besluit te nemen!

De inspraak van SOS geeft de argumenten weer, die eerder ook door de PvdA gedeeld zijn.Daarnaast heeft het College in 2013 voorgesteld om aanvragen die niet binnen de vigerende bestemmingsplannen passen af te wijzen, tenzij er een groot maatschappelijk belang is. Dat lijkt ons hier niet het geval. Waarom nu dan toch afwijken? Ook kan het zijn dat in het belang van een goede bedrijfsvoering en daarmee behoud van een bedrijf afgeweken kan gaan worden.

Bijvoorbeeld door een betere inpassing van een bedrijf in de omgeving. Dit zal dan wel uitermate goed gemotiveerd moeten worden.

Wij hebben als PvdA er steeds op ingezet dat er een duidelijk en helder beleid voor de burger moet zijn, waarbij een ieder aan dezelfde kaders moet voldoen. Dit om te voorkomen dat er selectief en op de persoon een aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt. Uiteraard kan het voorkomen dat er een goed plan ligt, waarbij aangetoond wordt dat het past binnen allerlei beleidsregels maar (nog) niet binnen een bestemmingsplan en dat daarom de Raad om een advies wordt gevraagd. Maar ook dat is hier niet het geval. Schept u hier geen precedent, door hier positief op te adviseren?

Een andere vraag die ons bezighoudt is, dat áls je hierin al zou willen meegaan, dan moet er in het raadsbesluit vermeld worden dat het uitsluitend om toeristische plaatsen gaat, dus R1. Verder zien we op de schetsplannen van de aanvrager het “eethuis” staan. Hier wordt natuurlijk de kantine bedoeld.

Kortom voorzitter, veel verbazing en onduidelijkheid voor de PvdA fractie. Graag eerst antwoorden voordat wij hier een definitief standpunt over innemen.

 

inbreng 2e termijn:

Graag schriftelijk de aanvraag mét datum van binnenkomst erop en data van kracht zijn BP Buitengebied 2008, het vernietigen van dat bestemmingsplan en het van kracht worden van het nu geldende bestemmingsplan.

Pas daarna kunnen wij bekijken of dit is binnengekomen in die tussenliggende periode dat het oude bestemmingsplan daar van kracht was.

En graag een kopie van de bestemmingsregels van dat perceel met de afwijkingsmogelijkheden en criteria daarvoor uit het oude bestemmingsplan.

Ook willen wij de uitspraak van de bestuursrechter op schrift zien en de klacht die betreffende ondernemer heeft ingediend met daarop het antwoord van het College.

Pas na het bekijken van al deze documenten kan de PvdA fractie een goed onderbouwd besluit nemen.

 

 

 

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan