Door Christa Oosterbaan op 28 augustus 2013

PvdA motie B&Y terrein

Tijdens de raadsvergadering van 28  augustus heeft Christa Oosterbaan een motie ingediend namens onze  fractie. De motie werd zonder tegenstemmen aangenomen.

MOTIE
Vreemd aan de orde van de dag.
De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 28 augustus 2013
Onderwerp:

Nota van Uitgangspunten B&Y terrein

De raad, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
>    ondanks de intentie van de coalitie om in deze raadsperiode het “dossier” B&Y vlot te
trekken, dit tot nu toe niet is gelukt,
overwegende dat:
het College zich volop heeft ingezet om in deze zaak tot resultaten te komen
>    deze inspanningen niet het gehoopte resultaat van een concreet en breed gedragen
bouwplan hebben opgeleverd
>    dat alle goede bedoelingen van het college ten spijt, de toon in de maatschappelijke
discussie rondom dit dossier steeds grimmiger is geworden
>    de betrokken partijen, maar vooral ook de Terschellinger bevolking, recht hebben op
duidelijkheid over de grenzen die de gemeenteraad wil stellen aan de bouwmogelijkheden op dit terrein
van mening dat:
>    een Nota van Uitgangspunten voor dit gebied een goed middel kan zijn om de
patstelling die in dit dossier is ontstaan te doorbreken
>    met deze motie het College door de raad gesteund wordt in een laatste poging om tot
een maatschappelijk aanvaardbare invulling van deze locatie te komen.

Verzoekt het college

  • Een Nota van uitgangspunten op te stellen met als doel te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het B&Y terrein en deze nota in december 2013 aan de Raad voor te leggen.
  • Zijn best te doen het terrein zo spoedig mogelijk door de eigenaar op te laten ruimen

en gaat over tot de orde van de dag

was  getekend.

De PvdA fractie:
M.Schellenberg,  C.Oosterbaan, W.H.M.van Deelen,  M.Spanjer.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan