Zeelen, bijdrage commissie vergadering

Door Christa Oosterbaan op 28 september 2017

Uitbreiding Zeelen WB- kade 14&15 & Commandeurstraat 13.

Dit agenda punt betreft de aanvraag van fietsenverhuur Zeelen, voor uitbreiding van de opslag op de locatie west.
Dit dossier heeft een voorgeschiedenis, net als meer dossiers die vanavond (en vorige week) worden behandeld.
Deze aanvraag is eerder in de raad geweest in 2012 en 2016.
De toenmalige raad wees de aanvraag af. Ook een vergelijkbare aanvraag werd niet gehonoreerd, omdat het draagvlak ontbrak in de raad en bij de omwonenden.
Naar aanleiding van uitspraken van verschillende fracties in 2016 heeft er recent een informatiebijeenkomst met omwonenden plaatsgevonden. Een verslag hiervan zit bij de stukken.
Het is goed dat de aanvrager zijn buren nu rechtstreeks geïnformeerd heeft en hen de gelegenheid heeft gegeven daarop te reageren.

Wat wordt er nu gevraagd door de aanvrager en waarom?
De aanvrager wil meer stallingsruimte om zijn bedrijf te kunnen optimaliseren en nieuwe producten aan te kunnen aan bieden.
Hiervoor wil hij zijn bedrijfsruimte vergroten, zodat de opslag van 200 naar 600 fietsen gaat.
De bedoeling is dat 2 bestaande woningen worden gesloopt, te weten Commandeurstraat 13 en WB kade 14. Hier moet dan 1 aaneengesloten kelder onder gaan komen en deze wordt dan samengevoegd met het pand op de begane grond aan de WB kade. De tuin tussen de woningen wordt dus ook onderkelderd.
De gesloopte woningen worden daarboven weer opnieuw opgebouwd.

Om deze plannen te kunnen uitvoeren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Kelders mogen onder iedere woning, maar alleen onder het bebouwd oppervlak van de woning en ook het bedrijfsmatig gebruik van een kelder onder een woning is niet toegestaan.

Het College ziet voordelen.
O.a. kwaliteitsverbetering voor het bedrijf, een verbetering van de verkeersveiligheid en het verminderen van het aantal verkeersbewegingen. Voor de volledigheid: op dit moment gaat het om zo’n 10 fietswagens per week voor de fietsaanvoer. Deze wagens rijden op de tijden dat er geen boot aankomt, dus op de rustige periodes. Hierdoor verwacht het College een verbetering voor de leefomgeving. Maar is dat wel zo?
Wordt er wel daadwerkelijk iets opgelost met dit plan?
Een grotere opslag zou sneller en efficiënter kunnen werken, maar
het kan ook tot gevolg kan hebben dat er een groter klantenbestand bedient gaat worden.
Waardoor je de vraag kan stellen of het er in de directe omgeving echt rustiger op wordt.
Hoe zit het met de verkeersveiligheid met zo’n grote toestroom van mensen en hun bagage? Voorkomt het de groepen mensen op de rijweg vooral in de drukke weekenden met festivals en de bouwvak? Is hiermee ook de inbeslagname van het territoir aan de overkant en het daar uitoefenen van het bedrijf (fietsenuitgave met de registratie) afgelopen? Daarbij worden parkeerplaatsen bezet, net als het druk is en je ze nodig hebt. Wij gaan er trouwens vanuit dat er precario wordt betaald voor het gebruik van deze ruimte? Het betalen van precario geeft overigens geen rechten aan de gebruiker.

De vraag is nogmaals: los je wel wat op? De gehele problematiek rond de fietsverhuur zou ons inziens mooi opgelost kunnen worden bij de herinrichting van het veerhaventerrein. En hoort wat ons betreft dus thuis in het uitvoeringsplan van het Masterplan haven.

Bij de Raad van State kwam ook het ongewenste samenvoegen van kelders ter sprake. In de uitspraak wordt geschreven dat ontwikkeling van beleid dit kan voorkomen.
Onze grootste zorg wat betreft de kelders zit hem in de veiligheid voor omliggende panden mbt verzakkingen én de precedentwerking die hiervan uitgaat!
Wordt straks heel West onderkelderd? We hebben als gemeente Terschelling een bedrijventerrein in het leven geroepen, juist om dit soort bedrijven ruimte te geven. Is het bedrijventerrein te klein? De aanvrager heeft daar een grote loods en wij hebben als gemeente gezegd: grote bedrijvigheid hoort niet thuis in het dorp.
Als je dit toestaat kan je anderen niet weigeren!

 

Maar bovenal: willen we dat? Je zet de deur op een kier en dan kunnen we nog wel wat situaties bedenken waarbij dit niet geweigerd kan gaan worden!

 

De impact op de leefomgeving zal in de praktijk moeten blijken, staat in het gemeenteblad uit 2016. Wat doe je als deze impact tegenvalt? Als je een dergelijke schaalvergroting toestaat dan draai je dat nooit meer terug.
Hoe gaat het College hier handhaven? Handhaven blijkt nog steeds een lastig item op Terschelling op meerdere terreinen.
In het gemeenteblad staat het volgende: “ Hierdoor zijn er veel minder transportbewegingen en de stalling van fietsen op straat wordt verleden tijd. Hierdoor verdwijnt een bron van ergernis voor de omgeving en wordt de situatie ter plekke overzichtelijker en veiliger.”

Volgens ons is dit een verkeerde redenatie. Hoe vaak heeft de fractie van de PvdA (vaak gesteund door andere fracties) nu wel niet gevraagd om handhaving op het haventerrein? U heeft dit nagelaten College en dan is dit nu geen argument om dergelijke grootschalige opslag toe te moeten staan, in 2 oude straatjes, met verder uitsluitend woonhuizen!

Ook te vinden in het gemeenteblad is een paragaaf die gaat over bedrijfsverplaatsing. Hier is nooit door welke fractie dan ook om gevraagd en dit is ook niet gesuggereerd. Wat er alleen gezegd is en daar volharden wij ook in, is dat grootschalige bedrijfsmatige opslag thuishoort op het bedrijventerrein en niet onder woonhuizen. Dat is gemeentelijk beleid, waar wij aan vasthouden.

De laatste opmerking vorige keer van onze fractie was dat wij vonden “dat er
eerst maar eens een goed en constructief overleg met omwonenden plaats moet vinden, voordat wij over dit plan een besluit willen en kunnen nemen.”

Een informatiebijeenkomst is geweest, maar dat wil niet zeggen dat al onze bezwaren en dan met name de precedentwerking en het niet stroken met gemeentelijk beleid nu van de baan zijn.

De fractie van de PvdA kan om bovengenoemde redenen niet instemmen met dit plan.

Dank u wel.

 

 

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan