Herziene begroting SoZaWe – Raadsvergadering 26-2-2019

Door Jan-Willem Adams op 27 februari 2019

Dank u wel voorzitter.

Zoals ook al besproken in de nota tijdig de bakens verzetten is het sociaal domein op financieel gebied een risico. Een open einde regeling waarbij één client met zorg meer of minder een groot verschil in kosten kan maken, zowel positief als negatief
In de herziene begroting en dan met name in de memo uitzetting gemeentelijke bijdrage Terschelling vallen ons een aantal dingen op die wij graag opgehelderd zien.
Bij de WMO staat voor vervoer dagbesteding een bedrag opgenomen van 5.850 euro maar daaronder staat een bedrag van 55.000 euro voor collectief vervoer.
Kan de wethouder uitleggen wat het verschil is tussen deze posten en wat het collectieve vervoer precies inhoudt?
Op pagina 3 bij de jeugdwet staat in de tabel dat de overige kosten stijgen met 63%
Dit zijn volgens ons de overige kosten en de kosten voor veiligheid, jeugdreclassering en opvang bij elkaar opgeteld.
Kan de Wethouder aangeven waar de hoge procentuele stijging van de overige kosten in zit?
Voorzitter ik heb ook nog een vraag over de specialistische jeugdhulp. Al jaren wordt er betaald voor deze hulp maar er bereiken ons steeds weer signalen dat de instanties die deze hulp moeten verlenen niet of nauwelijks op het eiland komen en als ze wel ingeschakeld moeten worden de wachttijden bijna gevaarlijk lang zijn.
Graag zou ik van de wethouder willen horen of deze signalen ook bij haar bekend zijn? En als deze bij haar bekend zijn hoe dit binnen de dienst of eilandteam wordt opgepakt.
Het kan toch niet zo zijn voorzitter, dat een minderjarige die acute specialistische hulp nodig heeft weken moet wachten tot de instanties op het eiland komen.
Hoe wordt er binnen de dienst getoetst op kwaliteit van de dienstverlening van deze instanties?

Voorzitter ik wil ook nog even stilstaan bij de “beruchte” Klijnsma gelden.
Dit is geoormerkt geld dat bedoeld is voor armoedebestrijding onder kinderen. Onze fractie wil graag weten: waar staan deze gelden in de begroting? Ook willen wij nu alvast aangeven dat wij in de jaarrekening van 2019 de Klijnsma gelden specifiek willen zien.
Tot zover voorzitter.
Afhankelijk van de beantwoording in het financiële agendapunt wil ik nog een keer vragen om eindelijk een keer duidelijk te maken aan welke knoppen er gedraaid kan worden>