Door Jan-Willem Adams op 7 oktober 2018

Jaarverslag helder handhaven.

Dank u wel voorzitter.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wat is de reden dat wij als raad pas op 

25 september dit jaarverslag hebben ontvangen. 

Het is reeds op 26 juni in het college vastgesteld. 

Weliswaar ruim voor de uiterste inleverdatum van 15 juli, maar de toenmalige portefeuillehouder heeft in de commissievergadering van 4 april aangegeven dat het jaarverslag zo snel mogelijk naar de raad zou worden gestuurd.

 En voorzitter via u vraag ik aan het college wanneer wij van  het jaarprogramma 2019  kennis kunnen nemen? 

Mijn fractie zou graag zien dat in het voorjaar van 2019 zowel het jaarprogramma voor 2020 alsmede het jaarverslag van 2018 tegelijk aan de raad wordt aangeboden. 

Handhaving heeft bij de fractie van de PvdA prioriteit en om dit als raad goed te kunnen monitoren is een duidelijke cyclus nodig. Is de burgemeester het daar mee eens? 

Nu dan naar het stuk zelf.

Het aanpakken van recreatief gebruik van woningen voor vaste bewoning heeft prioriteit. De doelen die het college opgesteld heeft zijn duidelijk, het halen van die doelen is een ander verhaal. 

Wij begrijpen dat er zorgvuldige dossiervorming moet zijn voordat je werkelijk tot handhaving over kan gaan. 

We zijn dan ook blij dat, in 7 van de 10 gevallen dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Mijn vraag is wel: hoe is er met de overige 3 gevallen omgegaan?

 Zijn de eigenaren/huurders van deze woningen op enigerlei wijze in kennis gesteld van het feit dat er onderzoek wordt gedaan naar de vermeende overtreding?

Er ligt een uitspraak van de Raad van State dat de gemeente Amsterdam terecht handhavend heeft opgetreden tegen het zonder een vergunning veranderen van een zelfstandige woning naar een onzelfstandige woning. 

In deze uitspraak wordt verwezen naar het feit dat de huisvestingsverordening van de gemeente leidend is.

 Ziet het College hierin handvatten om op Terschelling ook een nog scherper handhavingsbeleid te voeren tegen het recreatief verhuren van vaste woonruimte? 

Op pagina 11 staat een overzichtelijk staatje met de uitgevoerde handhavingsactiviteiten. Daarin is te lezen dat er één schriftelijke waarschuwing is gegeven. Er staat echter ook in dat er geen hercontroles zijn uitgevoerd. Wat is het beleid m.b.t. hercontroles na waarschuwingen?

Bij de aanpak van geluidsoverlast bij horecabedrijven is een afwijking te zien tussen de geplande controles en de daadwerkelijk uitgevoerde controles. Als oplossing voor die afwijking is aangegeven dat er betere afstemming plaats moet vinden met de FUMO. Hoe ziet die afstemming eruit? En per wanneer is de controle weer op niveau?

Tot slot voorzitter, om nog even terug te komen op het begin van mijn betoog; we willen graag dat de cyclus van jaarprogramma en jaarverslag op tijd (in ieder geval voor 15 juli) aan de raad bekend wordt gemaakt. Over een kleine 3 maanden is het 2019. Krijgt de raad voor 1 januari nog het jaarprogramma van 2019? 

Tot zover voorzitter.