Tijdig de bakens verzetten Commissievergadering 12-02-2019

Door Christa Oosterbaan op 13 februari 2019

Voorzitter,

We spreken vanavond over het bijsturen van de financiële kaders die de raad heeft gesteld in oktober.

Bij de behandeling van de begroting wisten we al dat de financiën minder rooskleurig zouden uitpakken dan de laatste jaren het geval is geweest.

Als raad hebben we toen het College de opdracht meegegeven te kijken naar besparingsmogelijkheden.

Door bijna alle partijen is meegegeven hoe we zouden kunnen besparen. De meeste partijen hebben deze opties al in de commissievergadering aangekaart. Echter het College heeft er blijkbaar voor gekozen om alleen de amendementen van PB van een motivatie te voorzien. Onze vraag is waarom daarvoor gekozen is?

Het zou recht doen aan het werk van alle andere partijen dat een volgende keer ook hun inbreng van een motivatie wordt voorzien of een algemeen verhaal waarin alles is meegenomen. Raarrrrr voorzitter.

De oorzaken van deze financiële tegenvallers liggen grotendeels buten onze invloedssfeer. Het gaat om externe factoren waar wij geen of heel minimaal, invloed op hebben.

Zo is er jaarlijks een structurele verlaging van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds van 100.000.

In 2018 kwam de regering bij de septembercirculaire al met een lagere uitkering van 2 ton voor dat nog lopende boekjaar. Zoals wij destijds ook al hebben aangegeven raakt dat aan onbehoorlijk bestuur, voorzitter. Het kabinet geeft minder uit dan gepland, omdat er zaken vooruit geschoven worden en de gemeenten krijgen daardoor te maken met een lagere uitkering en moeten dat maar opvangen.

Wat de PvdA betreft zou dat, middels een schrijven, ook wel duidelijk gemaakt mogen worden naar dit kabinet. Niet dat ze er wat mee zullen doen, maar om het zo langs ons heen te laten gaan voelt niet goed.

De grootste tegenvaller komt uit het Sociaal Domein. Het blijkt zelfs dat het jaarlijks niet om 2,5 ton extra kosten gaat maar om 4,5 ton. Nog eens 200.000,- extra!

Een fikse tegenvaller voorzitter, maar ook hierop hebben we weinig invloed. Wel willen wij weten óf, en zo ja welke, knoppen er zijn om aan te draaien, om de uitgaven enigszins te beperken zonder dat de geleverde zorg aan onze inwoners er op achteruit gaat.

Graag een schriftelijke reactie hierop voor de raadsvergadering.

De laatste grote tegenvaller is de hogere bijdrage aan de FUMO. Wellicht nu eenmalig tussen de 1 en 2 ton, maar de discussie volgend kan dit een structurele hogere bijdrage inhouden.

Het lijkt de fractie van de PvdA erg goed om de evaluatie van de FUMO te gebruiken voor een fundamentele discussie namelijk:

Vinden wij dat bij een bouwaanvraag ook advies vanuit FUMO of ambtenaren aan de aanvrager moet worden gegeven?

Óf levert de aanvrager een kant-en-klare aanvraag in, die alleen getoetst hoeft te worden door de beoordelers?

Ik stap zo mooi over naar het voorstel hoe de opbrengsten te vergroten. De PvdA is namelijk van mening, dat waar je ook voor kiest bij bovengenoemde, de aanvrager moet betalen voor de geleverde dienst en dat de leges dus kostendekkend zouden moeten zijn.

Dat is nu zeker niet zo.

Het verhogen van de bouwleges is wat ons betreft dan ook geen punt van discussie. Het zou zelfs nog verder omhoog mogen.  Nu betaalt de gehele gemeenschap voor een bouwvergunning van een individuele aanvrager, dat moet de aanvrager zelf betalen naar onze mening.

Wat de fractie van de PvdA betreft kan de taakstelling van 150.000,- op bouwleges dan ook omhoog naar 200.000,-

Vraag aan de wethouder: komen we dan wel in de buurt van kostendekkendheid?

Het verhogen van de OZB kan ook op steun rekenen van de PvdA fractie. Zeker gezien de onbenutte belastingcapaciteit die wij hebben op Terschelling. Daar komt bij dat de grootste financiële tegenvaller in het Sociaal Domein ligt. Dit aspect is belangrijk voor onze eigen inwoners. Daarom kunnen wij het verdedigen dat de OZB meer dan trendmatig omhoog gaat.

Het verhaal over onbenutte belastingcapaciteit en de korting uit het gemeentefonds heb ik al aan de orde gesteld bij de commissievergadering van de begroting in oktober en zal ik nu niet weer doen, voorzitter.

De fractie van de PvdA kan zich voorstellen dat de taakstelling op OZB inkomsten zelfs nog iets hoger komt te liggen namelijk op 150.000,-. Dit zou dan zon 9% extra verhoging zijn ipv 6%. Concreet hebben we het dan over een bedrag van rond de 40,- per eigen woning per jaar.

Is te doen volgens ons.

Liever dan een eenmalige extra verhoging van 0,05 op de toeristenbelasting voorzitter.

Tuurlijk als dat nodig is om de toeristische voorzieningen en het niveau van de algemene voorzieningen op peil te houden, dan moet het maar we zouden het ook via bovenstaande op kunnen vangen.

We hebben een mail gekregen van dhr.Bonne over de forenzenbelasting. Nu was dit erg gedetailleerd en moeilijk om als raadslid te bepalen of dit haalbaar is, maar wij vonden het een interessante gedachte. Kan het College hierover navraag doen bij de gemeente Ameland? Is dit een mogelijkheid om vanaf 1 januari 2020 in te voeren? Wij zien graag een schriftelijke reactie aan dhr. Bonne en de raad vóór de behandeling van dit agendapunt in de raad.

Tot zover het vergroten van de inkomsten.

Dan gaan we nu naar de besparingen. Uiteindelijk nemen we aan het einde van de maand alleen over de besparingen voor 2019 een besluit.

De taakstellende bezuiniging op de organisatie is gezet op 150.000,- Waarom is er voor dit bedrag gekozen? Wij vragen ons af of dit niet omhoog kan naar 200.000,-

De totale loonkosten bedragen meer dan 5 miljoen, een taakstelling van 200.000,- (4%) op efficiency lijkt ons zeker niet onredelijk.

Graag een reactie van het College.

De taakstelling over het verlagen van lasten op bestaand en nieuw beleid is gezet op  225.000,- Dat vinden wij redelijk.

Nu naar de invulling van deze taakstellingen, de zogenoemde short-list.

Eerst die op de organisatie:

Het omzetten van inhuur naar vaste contracten is een wens die al vaker gedeeld is en besproken in deze zaal. Snel doen dus.

Er wordt een bedrag van 30.000,- genoemd op het beter organiseren van het groenbeheer. Wat houdt dit in?

De bezuiniging op materieel in de organisatie van 20.000,- vinden wij erg weinig. Waarom die ambitie niet wat hoger leggen voorzitter?

Verlagen budget communicatie met 30.000,- Vindt het College dat het al zo goed loopt met de communicatie? Hoe ziet men dit?

Dan het kopje Oud beleid:

Stoppen met doorlopend gastenonderzoek 10.000,-

Voor 2019 prima, we hebben kunnen lezen dat de afgelopen jaren er steeds hetzelfde uit dit onderzoek kwam, dus om dat dan 1 of 2 jaar niet meer te doen is voor ons geen probleem. Het helemaal stoppen met dit onderzoek zien wij niet zitten. Maak er dan een 3 jaarlijks onderzoek van bijvoorbeeld.

We hechten eraan te zeggen dat het onderzoek onder de eilanders wel degelijk doorgang moet vinden dit jaar. Hoe staat het daarmee?

Bijdrage nachtbewaking beperken met 15.000,- Op zich kunnen wij daar in meegaan, zeker gezien de concentratie van het uitgaanspubliek in Midsland de laatste jaren. Kan het College hierover wat meer duidelijkheid geven hoe zij dat denken op te lossen? We zijn met het aanpakken van de overlast goed bezig geweest en het zou zonde zijn als we dat met deze besparing nu op de tocht zouden zetten.

Minder uitbesteden op het gebied van Ruimtelijke ordening. Akkoord.

Bezuinigen op het beheer van de openbare ruimte en groenonderhoud 40.000,-

Een hoog bedrag! Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Dit kan geen efficiency zijn, want dat staat al opgenomen onder de taakstelling organisatie. Graag wat meer duidelijkheid hierover.

Niet uitvoeren erfgoedbeleid 15.000,- Heel teleurstellend voorzitter. Na bijna 8 jaar praten over dit onderwerp en nu volgende maand eindelijk de erfgoedverordening op de agenda voor vaststelling, gaan we er geen vervolg aan geven?

Waarom stellen we die verordening dan nog vast. Kan het College hier niet een andere invulling aan geven? Bijvoorbeeld gebruik maken van de verschillende organisaties en experts op het eiland op dit gebied, waarvan sommigen zich hier in de raadzaal al eens vrijwillig aangeboden hebben? Faciliteer hen met een klein budget voor gemaakte onkosten en geef deze verordening zo wel een vervolg, is onze oproep aan het College.

Budget Behouden Huys verlagen met 20.000,- Een lastig besluit, maar wanneer dit vooraleerst in 2019 geldt én er in nauw overleg met ons museum de vinger aan de pols gehouden wordt. Kunnen wij ons er in vinden. Let wel: de museumstatus mag niet in gevaar komen wat ons betreft. Ten 1e is dat zonde van alle inspanning van de medewerkers en vrijwilligers, maar dat zou ook een verlaging van het bezoekersaantal betekenen en dus minder inkomsten. Hierdoor schiet je er niets mee op, maar boer je achterut.

Handhaving bunkergebied Formerum niet uitvoeren 15.000,- Akkoord, mits veiligheid niet in het geding is.

Reddingbootschuur en strandvonderijschuur overdragen aan derden 60.000,-

We hebben begrepen dat dit om een onderhoudspost gaat. Nu kunnen we ons voorstellen dat bij de strandvonderijschuur, die beheert en gebruikt wordt door o.a. de buren van Hoorn dit geen probleem oplevert en het behoud van deze schuur gewaarborgd is.

Het overdragen van de reddingbootschuur aan derden, zien wij niet zitten. Dit is een schuur, die samen met de museumwerf tot ons maritiem erfgoed behoort. Er zijn er nog slechts 2 van in heel Nederland. Het onderhoud aan dit gebouw laat nogal wat te wensen over. Zo hebben wij ook kunnen horen van een inspreker vorig jaar, die zich hier druk over maakte. Het is een illusie te denken dat Duikteam Ecuador dit onderhoud op zich kan nemen. Het vereist namelijk specifieke kennis voor het onderhouden van een dergelijk monument. Daarnaast is het zo dat duikteam Ecuador hard bezig is om wat verjonging in de club te krijgen, maar dat dit nog niet zover is dat de toekomst gewaarborgd is.

Wij zouden deze post dus graag behouden. Óf het College moet een oplossing zien binnen de Tonnenloods plannen. Dan graag ook gezamenlijk met de Museumwerf van Krul. Kantoren voor SBB in dat pand vinden wij niet voor de hand liggen. Misschien kan er een stichting worden opgericht, waarin betrokken eilander verenigingen dan wel individuen plaats nemen én ook de gemeente uiteraard. Een stichting tot behoud van Maritiem Erfgoed, die ook subsidies aan kan vragen voor het in stand houden van deze gebouwen.

Het verhaal rond het Armhuis op Vlieland moeten we hier op Terschelling zien te voorkomen, voorzitter.

Nieuw beleid:

Stelpost organisatieontwikkeling schrappen 25.000,- Komt hiermee de uitvoering van de aanbevelingen van het BMC rapport niet in het geding? Want dat kan volgens de PvdA niet de bedoeling zijn. Deze aanbevelingen dienen te worden nageleefd om ook voor de toekomst een gezonde, klantgerichte en prettige organisatie te blijven. Graag een uitleg van de burgemeester hierover.

Verlaging budget buren en buurtschappen: Zoals ook al eerder aangegeven vinden wij de term die hieraan gegeven wordt niet helemaal de juiste. Misschien kunnen we het beter de coördinator Klein Leednoemen. Niet iedereen hoort bij een buurtvereniging en het zou toch mogelijk moeten zijn voor alle eilanders om klein leed te melden en hierover ook iets teruggekoppeld te krijgen.

Het verlagen van dit budget voor 2019 is voor ons niet onoverkomelijk. Gaat dit over personeelskosten of is dit het budget wat gebruikt zal worden voor het aanpakken van het kleine leed?

Niet uitvoering onderzoek en maatregelen blauwe zone WB-kade. Dit staat in het eilandakkoord met 1 groot doel. Het eindelijk eens aanpakken van het grote parkeerprobleem op West!

Nu kunnen we zeggen: schuif maar weer door. Maar wanneer gaat er dan eens wat gebeuren aan deze grote ergernis. Wij kunnen hiermee instemmen mits wij een toezegging krijgen van het College dat er m.i.v. 1 januari 2021 een parkeerbeleid geldt. Moeilijk hoeft dit niet te zijn. Er ligt een plan wat destijds weggestemd is. Haal dit uit de la, pas het aan naar de bezwaren van toen en nu en klaar is Jetje. Zet an!

Niet uitvoeren onderzoek en maatregelen fietsverkeer in voetgangersgebieden. Graag wat meer duidelijkheid hierover. Wat gebeurt er dan nu niet en wat helemaal niet?

Verlaging budget invoering Omgevingswet. Wat wordt hiermee bedoeld?

Kosten onderzoek woningbouw Hoorn beperken en ook bij deze post dezelfde vraag als hiervoor.

Dit over de shortlist voor 2019. In grote lijnen kunnen wij ons vinden in de maatregelen. Wij vinden deze afgewogen en verdedigbaar, mits er wel wat duidelijkheid gegeven wordt over de invulling en wat er nu precies bedoeld wordt.

Kort nog over de longlist die bij de stukken zit.

Hier staan een aantal zaken op die tot vervelens toe steeds maar weer op lijstjes verschijnen. Hier mag het College wel mee stoppen. Bijvoorbeeld vervroegde sluiting CNL. Heeft de raad zich meerdere malen over uitgesproken: CNL blijft open totdat de Tonnenloods draait.

Dan het afschaffen van schoolzwemmen: dit is helemaal onbespreekbaar voor de PvdA. Ik vind het eigenlijk wat suf om dat in zon lijstje te noemen. En dan druk ik mij erg voorzichtig uit.

We wonen op het eiland, er zijn nog steeds kinderen die niet goed zwemmen en het via schoolzwemmen leren. Maar vooral is het voor alle kinderen belangrijk om deze basisvaardigheid te onderhouden.

Daarnaast is het meegenomen in de aanbesteding aan Optisport bij de exploitatie van het zwembad.

Maar nogmaals voorzitter, ongelooflijk dat dit dan zo opduikt in een lijst..

Ook het niet invoeren van het nieuwe inningssysteem voor de toeristenbelasting kan toch niet als een serieuze optie worden gezien?

Voorzitter: mij bekroop héél even het gevoel dat er zulke suffe (ondoordachte zaken) dingen in de long-list waren gezet, zodat we als raad wel gelijk zouden denken: die short-list is zo gek nog niet…

Maar die gedachte zal toch niet waar zijn?

Er stond 1punt in de long-list waar wij eventueel ook nog aan zouden kunnen denken. Dat gaat over minder inzet op het masterplan Haven. Wat zou dit betekenen? Minder inzet, is niet helemaal stoppen dus wat voor gevolgen zou dat hebben?

Wij zien graag dat het masterplan waar de gemeenteraad een klap op heeft gegeven uitgevoerd gaat worden.

Dit is tot stand gekomen met veel inbreng van belanghebbenden en omwonenden. Nu hebben we als raad een bijpraat-sessie gehad vorige maand over de stand van zaken. Ons bekroop het gevoel dat vele zaken opnieuw bekeken worden. Wat de fractie van de PvdA betreft wordt het nu echt tijd om zaken aan te pakken. Dus niet meer praten, onderzoeken etc maar doen! Stukje bij beetje, aanpakken.

Voorzitter, dit was onze inbreng voor de 1e termijn. Wij zijn erg nieuwsgierig naar de inbreng van de andere partijen en ook naar de verduidelijking vanuit het College.

Wij denken dat er her en der nog wat extra bezuinigd kan worden of op een andere manier aan inkomsten binnengekregen kan worden.

De grote lijn van de besparingsmaatregelen kunnen wij ons in vinden.

Tot zover. Dank u wel.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan