Door op 4 december 2014

Bijdage PvdA raadscommissie 2 dec.2014: Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling, twee nare begrippen. In de vernieuwde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben gemeenten op dit punt de opdracht om regionaal een gezamenlijke visie op te stellen.

In deze visie wordt de basis gelegd voor de preventie (het voorkomen), de vroege signalering, en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De regiovisie die voorligt is een duidelijke, ambitieuze visie, met acht uitgangspunten, waar de PvdA volledig achter kan staan.

De integrale aanpak, dus in samenhang met de andere beleidsvelden op het sociale domein en het veiligheidsdomein, zorgt ervoor dat we minder langs elkaar heenwerken.

De samenwerking zorgt ervoor dat we kwalitatief sterker staan.

De Friese aanvulling dat we samen prestaties gaan monitoren maakt dat we elkaar scherp houden.

En tenslotte de verplicht op te stellen meld code, waarmee een meldplicht voor professionals wordt geregeld, zal zorgen voor een vroegere signalering van problemen, waarmee eerder ingegrepen kan worden.

Kortom, wie kan daar nou op tegen zijn?