Door op 4 december 2014

Bijdrage PvdA raadscommissie 2 dec.2014: Naar een financieel vangnet

De nota “naar een financieel vangnet” bestaat uit vier regelingen en een flankerende maatregel.

Voor de regelingen op gebied van de bijzondere bijstand en het maatwerkbudget geldt dat maatwerk kan worden geboden. Voor de regelingen Participatiefonds en Kindpakket stelt het college ons voor om de doelgroep te beperken tot huishoudens met maximaal 110% van het sociaal minimum.  De grote lastenverzwaringen door alle bezuinigingen, en de gevolgen van de economische crisis hebben onze minima het hardst getroffen. Voor hen is een achteruitgang in netto inkomen van bijvoorbeeld € 100,= een veel groter deel van hun totale inkomen dan voor anderen.

De PvdA vraagt het college daarom, om ons voor te rekenen hoeveel extra het zou kosten als we eens zouden uitgaan van 120% van het sociaal minimum. We kondigen hem hier maar vast even aan: zoals u van ons mag verwachten willen wij ook deze mensen opvangen in het vangnet, als het ook maar even kan. U mag bij uw berekeningen uitgaan van een “educated guess” waar het gaat om het aantal extra beroep dat zal worden gedaan op de regelingen.

Voor de flankerende maatregel gaat het voorstel overigens zelfs uit van de doelgroep tot en met 130% van het Sociaal Minimum. Dat kost ons geen geld, want dat is de toetredingsdrempel voor de collectieve verzekering.

Wat de PvdA betreft mag de gemeente zich dus ook best wat meer uitstrekken, om de minima de hand toe te reiken en hen zo veel mogelijk te ontlasten.

Tot slot nog de vraag wanneer we de verordeningen voor de Individuele Inkomenstoeslag en die voor de Individuele Studietoeslag kunnen verwachten? In de stukken staat n.l. dat dit in november 2014 gebeurt.